NIEUWS

CDA bereidt zich voor op rol in oppositie

Het CDA heeft kennis genomen van de brief van de informateurs waarin zij tot de conclusie komen dat de meest gewenste optie een coalitie van ONS Nissewaard, PvdA en VVD is.

Op zaterdag 24 maart heeft het CDA in het gesprek met de informateurs aangegeven dat de verkiezingsuitslag maakt dat ONS in ieder geval met de PvdA in gesprek moet gaan om een coalitie te vormen. Het CDA heeft tevens aangegeven dat voortzetting van de huidige coalitie met ONS, VVD en CDA niet direct voor de hand ligt, omdat deze combinatie slechts een nipte meerderheid heeft.

De keuze van de informateurs voor de PvdA vinden wij dan ook een logische keuze. De keuze voor de VVD vinden wij minder logisch. De verschillen in verkiezingsuitslag tussen een aantal partijen zijn namelijk zodanig gering dat het CDA vindt dat in plaats van voor de VVD ook een andere keuze gemaakt had kunnen worden.
Pieter Verhoog: “Als het voor de continuïteit van het huidige beleid gewenst is om met één van de twee coalitiepartners verder te gaan, kan je eigenlijk niet anders dan voor het CDA kiezen. Wij staan stabiel in het midden. Onze fractie en steunfractie bestaat uit inwoners uit alle hoeken van de gemeente. Bovendien heeft onze kandidaat-wethouder de nodige ervaring en is hij breed bekend in de gemeente.”

De keuze lijkt echter gemaakt. Dit betekent dat het CDA zich gaat voorbereiden op een rol in de oppositie. Alhoewel partijen inhoudelijk niet veel verschillen, was het tijdens de campagne vooral de toon die de muziek maakt.
Pieter Verhoog: “De afgelopen jaren hebben we in de coalitie niet op de voorgrond geacteerd. We hebben met coalitiepartners afspraken gemaakt en voor ons belangrijke onderwerpen op het gebied van onder andere werkgelegenheid, zorg, subsidie voedselbank en armoedebeleid kunnen realiseren. We blijven hiermee doorgaan. Zo heeft het CDA Tweede Kamer lid Joba van den Berg n.a.v. onze contacten nog vragen gesteld aan de minister over de acute zorg op Voorne-Putten. Het centrum, de doorontwikkeling van “Thuis in de Wijk” en de leefbaarheid in kernen en wijken blijven echter ook onderwerpen die de komende periode onze aandacht krijgen. In de oppositie zullen we vanuit de voorgrond acteren. Onze toon zal echter niet wijzigen. We zullen wel het volume verhogen en een iets steviger ritme hanteren.”

Het CDA gaat ervan uit dat ONS Nissewaard, PvdA en VVD snel tot een goede coalitieovereenkomst komen. Onze inwoners verdienen immers een stabiel bestuur die de uitdagingen die onze gemeente voorstaat, aanpakt.

Kandidatenlijst CDA Nissewaard

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 december hebben de leden van het CDA Nissewaard de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 vastgesteld.

Lijsttrekker is Pieter Verhoog, die de afgelopen periode als steunraadslid in de fractie zat. Verhoog (52 jaar), in het dagelijks leven directeur sociale zaken bij Detailhandel Nederland, is heel tevreden over de samenstelling van de lijst. De lijst bevat een goede mix van ervaring en nieuw talent en de kandidaten komen uit alle wijken en kernen van Nissewaard. Met het verkiezingsprogramma onder de titel "Stabiel in het midden" wil het CDA het beleid van de afgelopen jaren voortzetten en vooral het accent leggen op een sociaal beleid om inwoners die moeite hebben om zelf alles te regelen te ondersteunen. Daarvoor is nodig dat Nissewaard een gezonde financiële huishouding heeft om dit alles mogelijk te kunnen blijven maken.

"Onze inzet is om een goede verkiezingsuitslag te halen en het huidige aantal van drie zetels uit te breiden. We proberen zo opnieuw via deelname aan een college onze uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma te realiseren", aldus Verhoog tijdens de presentatie van de lijst.

Op plaats 2 staat Kumar Ramlal. Kumar is werkzaam als beleidsadviseur bij het waterschap en zit sinds 2002 in de gemeenteraad. Kumar heeft het CDA de afgelopen jaren in bijna alle commissies vertegenwoordigd en heeft veel ervaring opgedaan met verschillende beleidsterreinen. Hij is goed op de hoogte van de zaken die spelen binnen Nissewaard en kent de historische achtergronden bij vraagstukken die in de raad aan de orde komen.

Op plaats 3 staat Daan van der Pols, woonachtig in Zuidland en werkzaam als accountmanager in de groenten en fruit. Daan is 25 jaar en op dit moment bestuurslid van het CDA in Nissewaard. Daan is de jongste kandidaat op de lijst op een verkiesbare plaats. Hij gaat zich dan ook vooral inzetten om jongeren in Nissewaard te interesseren voor de politiek.

Op plaats 4 staat Bas Muilwijk, afkomstig uit Zuidland. Bas is voorzitter van het bestuur en is zich na zijn werkzame leven als directeur van de Lucia Petrus MAVO in Rotterdam o.a. bezig gaan houden met de politiek.

Op plaats 5 staat Nico Hamerslag die eerder voor het CDA in de gemeenteraad heeft gezeten. Nico is werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs als decaan. Nico is in de jaren '70 bij het CDA gekomen en heeft sinds die periode diverse bestuurlijke functies in het CDA gehad.

De huidige fractievoorzitter, Bart Overgaauw, is op eigen verzoek op plaats 8 van de lijst gekomen. Na ruim 15 jaar actief te zijn geweest voor het CDA, eerst in de raad van Bernisse en vanaf 2015 in de raad van Nissewaar, vond Bart het tijd dat anderen het stokje in de gemeenteraad gaan overnemen.

Zittend wethouder Dirk van der Schaaf staat als lijstduwer op plaats 17.

De volledige kandidatenlijst bestaat uit:

 1. Pieter Verhoog (m)
 2. Kumar Ramlal (m)
 3. Daan van der Pols (m)
 4. Bas Muilwijk (m)
 5. Nico Hamerslag (m)
 6. Arie van der Spek (m)
 7. Janny van Rijs - Kersten (v)
 8. Bart Overgaauw (m)
 9. Leo van der Pols (m)
 10. Anke Admiraal - van Berkel (v)
 11. Hilly Prinsen - v.d. Heide (v)
 12. Ricardo Klepke (m)
 13. Josje Muilwijk – Sap (v)
 14. Francis Ideler - Minderman (v)
 15. Gerrit van Buuren (m)
 16. Martin Stam (m)
 17. Dirk van der Schaaf (m)

Bart Overgaauw debatteert het best!

Onze CDA’er Bart Overgaauw is zojuist uitgeroepen tot het best debatterende raadslid van Nissewaard. De Zuidlander ontving in het stadhuis in Spijkenisse de bijbehorende sculptuur, gemaakt door beeldend kunstenaar Han de Kluijver.

Volgens de jury, bestaande uit verslaggevers van het AD Rotterdams Dagblad en weekblad De Botlek, ‘denkt Overgaauw vaak iets breder dan de enge gemeentegrenzen’. ,,Daarbij denkt hij ook altijd aan een redelijk alternatief. Hij probeert met goede poldervoorstellen of duidelijke beschouwingen over de onderhavige zaak een goede draai aan de vele voorstellen te geven.’’ 

De CDA’er bleef de ook genomineerde Sip van der Weg (LOB) nipt voor. Wethouder Martin Hamerslag werd buiten mededinging genomineerd, omdat de ONS’er bij de start van fusiegemeente Nissewaard door velen niet als ideale wethouder werd gezien, maar zich in sneltreinvaart ontpopte als ‘wethouder die zijn financiële mannetje staat’.

De prijs voor het best debatterende raadslid is in het leven geroepen door oud-D66-raadslid Arjun van der Dussen, zelf een begenadigd spreker. Eerder wonnen PvdA’er Wouter Struijk en D66’er Dénis Wiering hem.

©Bron_AlgemeenDagblad

ONS, VVD en CDA helpen mee bij de voedselbank!

Drie raadsleden van de gemeente Nissewaard, Nelleke Vonk (ONS), Angelique Twisker (VVD) en Kumar Ramlal (CDA) hebben de handen uit de mouwen gestoken en meegeholpen bij het inpakken van de voedselpakketten bij de voedselbank in Spijkenisse.

Vonk:“We horen en spreken vaak over de voedselbank en het werk dat door diverse vrijwilligers worden uitgevoerd, maar vinden het belangrijk om zelf eens met eigen ogen te zien hoe dat in z’n werk gaat.”

“Daarom besloten wij met z’n drieën een keer van dichtbij te zien hoe de voedselbank dat precies allemaal voor elkaar krijgt. Op 30 november staken wij dan ook de handen uit de mouwen en hebben we een paar uurtjes meegeholpen bij het inpakken van de pakketten”, vult Ramlal aan.

De voedselbank is noodzakelijk om de inwoners die om de een of ander reden niet voldoende in de dagelijkse behoeftes kunnen voorzien, wekelijks te helpen met de verstrekking van voedselpakketten.

Twisker licht toe dat de voedselbank de afgelopen periode een aantal financiële tegenvallers heeft gehad, waardoor de gemeente heeft besloten om de voedselbank voor 2017 en 2018 extra te ondersteunen. “Daarbij is het belangrijk om de komende tijd te zoeken naar inkomsten voor de voedselbank bij donateurs, maar ook bij buurgemeenten die onder de kostprijs gebruik maken van de voedselpakketten.

De drie raadsleden leggen uit dat voedselbanken het bewijs zijn dat we een weerbare samenleving hebben en omdat het om incidentele tegenvallers ging hebben ze het voorstel van het college gesteund om de jaren 2017 en 2018 financieel te kunnen overbruggen.

In Memoriam: Paul Ideler

tl_files/2016/Paul.jpg

Paul is binnen het CDA begonnen in het CDJA, de jongerenafdeling, en werd daarna actief in het CDA Spijkenisse. Meer dan dertig jaar heeft hij zich als bestuurder ingespannen om het CDA van betekenis te laten zijn voor de inwoners van Spijkenisse. Hij was voorzitter en penningmeester en vaak aanwezig bij de beraadslagingen van de CDA fractie in Spijkenisse. Toen het samengaan van Bernisse en Spijkenisse ter sprake kwam werden de contacten tussen de beide CDA afdelingen al snel frequenter en intensiever. Het ontstaan van het CDA Nissewaard werd mede daardoor als vanzelfsprekend ervaren.  Paul werd behalve voorzitter ook penningmeester, hij had grote kennis van de procedures en afspraken die er binnen het CDA zijn en daar werd ook veelvuldig een beroep op gedaan.

Hij heeft aan de wieg gestaan van het ontstaan van de federatieve samenwerking van de CDA afdelingen op Voorne-Putten; ook daar was hij de penningmeester.

Zijn veel te snelle overlijden heeft allen die hem kenden verbijsterd.

Vooral zijn vrouw Francis en hun drie kinderen zullen zijn aanwezigheid , zijn zorgzaamheid en  de gesprekken met hem, erg gaan missen. 

We hopen dat de grote opkomst bij zijn afscheid en de vele warme woorden die daar over Paul gesproken werden hen tot steun kunnen zijn.

 

Namens het Bestuur, de wethouder, de raadsfractie en de leden van het CDA Nissewaard

 

Bas Muilwijk, voorzitter

 

Vrijstelling legesheffing non-profit organisaties

De CDA-fractie heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard op 5 juli 2017 een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd om voor het vaststellen van de legesverordening 2018 met een raadsvoorstel te komen waarin non-profit organisaties worden vrijgesteld van legesheffing bij aanvraag van vergunningen voor evenementen en/of bij organiseren van andere maatschappelijke en culturele activiteiten. De motie werd breed ondersteund door andere fracties van de raad van Nissewaard.

Non-profit organisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen, zijn de ruggengraad van onze civil society. Met hun diverse activiteiten dragen zij bij aan het versterken van de sociale netwerken van inwoners. Dat is belangrijk, omdat vanuit landelijk beleid wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen mogelijkheden en de talenten van inwoners.

Bart Overgaauw, fractievoorzitter CDA-fractie, zegt:

“De non-profit organisaties bestaan vooral door de inzet van vrijwilligers. Hun activiteiten dragen bij aan de door de overheid gewenste participatiesamenleving. De CDA-fractie vindt dan ook dat de evenementen en activiteiten die door deze organisaties worden georganiseerd, en bovendien vaak maatschappelijk of cultureel van aard zijn, moeten worden vrijgesteld van legesheffing. Bovendien is dit een uiting van waardering voor de inzet van de vrijwilligers.”

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard op 5 juli 2017 heeft de CDA-fractie dan ook een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd om voor het vaststellen van de legesverordening 2018 met een raadsvoorstel te komen waarin non-profit organisaties worden vrijgesteld van legesheffing bij aanvraag van vergunningen voor evenementen en/of bij organiseren van andere maatschappelijke en culturele activiteiten. De motie werd breed ondersteund door andere fracties van de raad van Nissewaard.

Voor nadere inlichtingen en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Bart Overgaauw

Fractievoorzitter CDA NIssewaard

Grenscorrectie Oudenhoorn

Grenscorrectie Oudenhoorn


Een nipte meerderheid stemde tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2017 tegen het collegevoorstel voor een grenscorrectie van Oudenhoorn. CDA Nissewaard heeft voor het voorstel gestemd. Zuur detail is dat twee raadsleden, onder wie ons fractielid Kumar Ramlal, niet aanwezig konden zijn omdat de extra raadsvergadering werd ingepland op het moment dat zij al eerder hun vakantie hadden geboekt.

In ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 is de volgende zinsnede opgenomen over de grenscorrectie Oudenhoorn:

“Hoewel de consequenties van een gemeentelijke herindeling van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis nog niet zijn onderzocht, verwacht het CDA dat die consequenties niet zodanig zullen zijn dat er redenen zijn om geen gevolg te geven aan de wens van de inwoners van Oudenhoorn.”

In 2015 bleken de consequenties van een grenscorrectie zodanig groot dat we het collegevoorstel van destijds om geen verdere acties te ondernemen voor een grenscorrectie hebben gesteund.

Tussen eind 2015 en voorjaar 2017 zijn er een aantal inzichten gewijzigd. Deze hebben geleid tot een nieuw voorstel van het college van Burgemeester & Wethouders waarin een grenscorrectie van Oudenhoorn onder enkele voorwaarden wordt voorgesteld. De gewijzigde inzichten zijn kort samengevat:

 

 1. De gedeputeerde van der Sande en de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich uitgesproken voor een grenscorrectie. Alhoewel hier wettelijk gezien geen enkele grond voor is, lijkt de provincie voornemens om zelf een grenscorrectie door te voeren op het moment dat de gemeente Nissewaard deze niet honoreert.
 2. De gedeputeerde heeft aan beide gemeenten (Nissewaard en Hellevoetsluis) een voorstel gedaan voor financiële vergoeding van Hellevoetsluis aan Nissewaard voor de grenscorrectie. Met zijn voorstel ondersteunt de gedeputeerde ons argument dat een grenscorrectie financiële impact heeft voor Nissewaard. Hij vindt een vergoeding vanzelfsprekend. Landelijk gezien zijn er meer voorbeelden van een grenscorrectie met een financiële vergoeding. (zoals bijvoorbeeld tussen Eindhoven en Veldhoven, en Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug)
  De financiële vergoeding bestaat uit de boekwaarde van de gemeentelijke eigendommen en een compensatie als gevolg van gederfde inkomsten uit de rijksbijdrage.
 3. De financiële situatie – concreet het weerstandsvermogen – van Nissewaard is de afgelopen twee jaar verslechterd. Dit wordt uitsluitend veroorzaakt door externe factoren. Zo heeft de gemeente Nissewaard miljoenen moeten afboeken als gevolg van gewijzigde regelgeving voor de grondexploitatie en voor het opstellen van de begroting. Daarnaast hebben de bezuinigingen in het Sociaal Domein een nadelig effect op de begroting van onze gemeente.

Afwegingen:

De nieuwe inzichten hebben geleid tot de volgende afwegingen van de CDA-fractie:

 

 • Het belang van Nissewaard is niet gediend met een slechte relatie met de provincie Zuid-Holland. We hebben de provincie immers nodig voor realisatie van onze plannen (denk hierbij aan woningbouw, maar ook aan ons inpassingsplan op het voorstel van de provincie voor plaatsen van windmolens). Daarnaast is de provincie onze financiële toezichthouder. Zonder goedkeuring op de begroting kunnen we als gemeente geen zelfstandige besluiten nemen.
 • De inwoners van Nissewaard mogen geen nadelen ondervinden van een grenscorrectie. Met het nu voorliggende voorstel kunnen we circa 7 jaar budgetneutraal uit. Politiek gezien is dit een behoorlijke lange periode. In die 7 jaar zullen er ongetwijfeld wederom allerlei externe factoren zijn die onze financiële positie beïnvloeden. In onze beleving zullen de daarmee gepaard gaande bedragen het nu berekende tekort als gevolg van een grenscorrectie ver overstijgen. Zo kan het nieuwe te vormen kabinet met gemak enkele miljoenen per jaar schelen op de inkomsten die wij vanuit het rijk ontvangen. De CDA-fractie durft dan ook wel te stellen dat met het collegevoorstel de inwoners de komende jaren geen nadelige gevolgen ondervinden van de grenscorrectie. Als er een financieel nadeel ontstaat, ligt het immers veel meer voor de hand dat deze wordt veroorzaakt door een besluit van de Rijksoverheid.

Wij hebben het collegevoorstel dan ook gesteund. Daarnaast hebben we de voorwaarden gesteund die het college verbindt aan het raadsvoorstel. Het is in het belang van Nissewaard dat we met de provincie een Masterplan opzetten om de gemeente verder te versterken. Dit Masterplan moet resulteren in een beter weerstandsvermogen en een meerjarig budget neutrale situatie als gevolg van de grenscorrectie.

 

Resultaat raadsvergadering 17 mei 2017

ONS, SP en CU/SGP hebben tegen het voorstel gestemd. Gevolg was dat in totaal 18 stemmen tegen waren en 17 stemmen voor. Een nipte meerderheid heeft hierdoor tegen het collegevoorstel gestemd. De CDA-fractie betreurt deze uitslag. Wij verwachten dat de provincie nu zelf het initiatief gaat nemen tot een grenscorrectie. Of we dan nog steeds dezelfde financiële vergoeding krijgen, is onzeker. Een tegenstem zou dan ook nog wel eens tot een groter financieel nadeel voor Nissewaard kunnen leiden dan de tegenstemmers als financieel nadeel hebben betoogd van het collegevoorstel.

 

Tenslotte

Zuur detail is dat twee raadsleden, onder wie ons fractielid Kumar Ramlal, niet aanwezig konden zijn omdat de extra raadsvergadering werd ingepland op het moment dat zij al eerder hun vakantie hadden geboekt. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk: je moet aanwezig zijn om een geldige stem uit te kunnen brengen. Naar verwachting had er een nipte meerderheid voor het collegevoorstel voor een grenscorrectie geweest op het moment dat de twee raadsleden wel aanwezig waren geweest.

Nota Minimabeleid

Lees het volledige artikel weergegeven in het onderstaande document: 

Zorg op het Eiland!

De federatieve afdeling van het CDA Voorne-Putten, heeft aan de Tweede Kamerfractie van het CDA een brief gezonden waarin zorgen worden geuit over de verschraling van de acute zorg op het eiland. De ambulances halen de aanrijtijden niet, de afdeling spoedeisende hulp van de regionale ziekenhuizen schuift steeds verder naar het oosten toe en de huisartsenpost (HAP) in Hellevoetsluis is ook al weer enige tijd geleden gesloten. Al deze beslissingen worden genomen zonder dat gemeentelijke of regionale gekozen bestuurders hier zeggenschap in hebben. Het CDA Voorne-Putten vindt dat onjuist. Bij grote veranderingen in de acute zorg, of wanneer de acute zorg niet op de juiste wijze wordt ingevuld moeten regionale of gemeentelijke politici invloed uit kunnen oefenen op te nemen beslissingen hierover. Vandaar dat de CDA afdeling Voorne-Putten aan Hanke Bruins Slot, de CDA-woordvoerder in de Tweede Kamer en nummer 9 op de lijst van de komende Tweede Kamerverkiezingen, het verzoek heeft gedaan om meer invloed van plaatselijk/regionale bestuurders op de acute zorg in de komende regeerperiode hoog op de agenda te plaatsen en zo mogelijk een onderwerp te laten zijn bij de komende kabinetsonderhandelingen.

Een Meet and Greet met een CDA-politicus?

Iedereen heeft wel eens gedacht; ”Ik zou wel eens een echte politicus willen spreken.”. Een politicus spreken en hem zeggen wat je ergens van vindt, of iets waar je aandacht voor wilt vragen, of omdat je wilt weten waarom hij of zij politicus geworden is.

Op vier maart a.s. kan dat in Spijkenisse in de Boekenberg. Op deze dag doet een aantal CDA-politici uit Den Haag tussen 12.30 en 13.15 de Boekenberg aan.

Er zullen vier politici in de Boekenberg zitten om vragen te beantwoorden, overige CDA-toppers zullen zich op de markt en het stadscentrum met de winkelende bezoekers verstaan.

De CDA afdelingen van Voorne Putten willen je graag de gelegenheid geven jouw vragen en jouw ideeën bij de CDA-politici neer te leggen.

Geef je op met de vragen die je wilt gaan stellen via deze website of via Facebook. Iedereen krijgt een persoonlijke reactie en wellicht word je ook uitgenodigd!

De fractie aan het woord

Naar één gemeente

Op 1 januari 2015 zijn we gestart met de nieuw gevormde gemeente Nissewaard. De vorming van deze nieuwe gemeente, de harmonisatie van de diverse beleidsterreinen en de transitie in het sociale domein hebben de nodige tijd en capaciteit gevraagd. De fractie constateert dat we met de nieuwe gemeente goed op koers zijn. Nagenoeg alle relevante beleidszaken die in de voormalige gemeenten Bernisse en Spijkenisse speelden, zijn op elkaar afgestemd en/of geharmoniseerd. Dit alles is gerealiseerd door samen te binden en samen dingen te doen.

De fractie heeft bij de uitwerking van de plannen specifiek aandacht gevraagd voor de kernen en daar waar dit nog niet het geval was, gepleit voor een integrale benadering in heel Nissewaard. Uiteraard staan we open voor eventuele afwijkingen als een kern of wijk hierom vraagt en het in het belang is voor de identiteit van de desbetreffende kern of wijk.

 

Aantal belangrijke besluiten en moties

We hebben ingestemd met het nieuwe grondstoffenbeleid om omgekeerd te gaan inzamelen en scheiding in afvalstoffen verder door te voeren, zodat er een waarde verkregen kan worden uit in te zamelen reststoffen. De fractie ziet graag dat het tempo om de plannen uit te voeren omhoog gaat. Wij hebben om die reden het afgelopen jaar het initiatief genomen om een motie in te dienen om tussentijds de doelstelling van een verlaging van het aantal kilo’s restafval te meten om te bepalen of de gemeente op koers ligt. Daarnaast hebben wij een motie ondersteund om maatschappelijke organisaties, zoals kerken, in de gelegenheid te blijven stellen om papier in te zamelen om zo de begroting van hun organisatie te ondersteunen.

We hebben ingestemd met de woonvisie Nissewaard die door het college in samenspraak met de raad is opgesteld. Belangrijk thema in de woonvisie is duurzaamheid, gericht op het verbeteren van het woon- en leefklimaat en het terugbrengen van energieverbruik in woningen. Het opknappen van wijken, die in de groeifase van Spijkenisse, zijn gebouwd moet helpen om Nissewaard aantrekkelijk te houden en een voldoende aanbod van betaalbare woningen te bieden. Prestatieafspraken met woningcorporaties moeten er mede aan bijdragen dat de doelstellingen worden gehaald.

We hebben kennis genomen van wijzigingen in de wetgeving die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de grondexploitatie en dus voor de begroting van Nissewaard. Wij vinden het dan ook van groot belang om snel te overleggen met de omliggende gemeenten en de provincie en te bespreken of het bouwen van betaalbare extra woningen met een goede kwaliteit op diverse locaties mogelijk is. Wij moeten voorkomen dat Nissewaard de rekening moet betalen van gewijzigd rijksbeleid en achter in de rij komt te staan om te investeren in Nissewaard. De snelle ontwikkeling van Haven Zuid past bij dit voornemen en we hebben dan ook het afgelopen jaar ingestemd met dit plan om in fases het gebied te ontwikkelen en het centrum van Nissewaard met de ontwikkeling van Haven Zuid af te maken.

De Brede School is wat ons betreft niet noodzakelijkerwijs één fysiek gebouw, maar een netwerk waarin scholen en instellingen samenwerken. Samenwerking tussen de organisaties is daarbij essentieel. Niet om het samenwerken, maar omdat het een meerwaarde oplevert voor de ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt daarbij is dat een aanbod van onderwijs, opvang, zorg, sport en cultuur aansluit op de behoefte van de kinderen en hun ouders in de betreffende omgeving. Samenbinden en samen doen.

Wat het CDA betreft moet het budget dat beschikbaar is voor het sociaal domein hiervoor bestemd blijven. Het hek dat we om het budget hebben gezet, zorgt ervoor dat het geld niet wegvloeit naar andere beleidsterreinen of naar de algemene reserve. We vinden dat de reserve Sociaal Domein van ruim 8 miljoen tevens moet worden benut om preventief beleid te ontwikkelen om mensen zelfredzaam te maken en daardoor ook armoede te bestrijden. Het beleid moet erop gericht zijn dat mensen nauwelijks meer ondersteuning nodig hebben. Het budget voor armoedebestrijding wordt geheel ingezet om inwoners die het financieel zwaar hebben (tijdelijk) te ondersteunen. Dat moet zo blijven! Als de reserve Sociaal Domein het toelaat, vindt de CDA-fractie dat het beschikbare budget vanuit de reserve zelfs tijdelijk mag worden opgehoogd om een extra inhaalslag te maken.

We vinden het belangrijk dat de gemeente de voedselbank blijft steunen. Cliënten van de voedselbank moeten bij de gemeente in beeld zijn, zodat de gemeente deze inwoners kan helpen om ze uit de vaak negatieve spiraal te krijgen.

Op het gebied van volksgezondheid hebben we onlangs vernomen dat geboortezorg verdwijnt bij het Vlietland ziekenhuis. Na de sluiting van het Ruwaard van Putten ziekenhuis en het verdwijnen van onderdelen bij het Vlietland ziekenhuis constateert de CDA-fractie een ongewenste verschraling van de ziekenhuiszorg aan de westkant van Rotterdam. Mede gelet op de filedruk op ons omliggende wegennet is het behoud van een volwaardige ziekenhuisvoorziening aan de westkant van Rotterdam uit het oogpunt van bereikbaarheid van de zorg een vereiste. De gemeente gaat hier niet over, maar de CDA-fractie heeft het college gevraagd om haar uiterste best te doen en haar invloed aan te wenden voor een volwaardig ziekenhuis aan deze kant van Rotterdam.

We hebben het afgelopen jaar ook aandacht gevraagd voor een op handen zijnde wijziging van de intercitystatus van station Schiedam. Door deze wijziging zijn onze inwoners, waar onder veel studenten, veel langer onderweg. We willen juist dat jongeren in onze gemeente blijven wonen, zodat ze ook later voor deze mooie gemeente kiezen als ze klaar zijn met hun studie en een baan gevonden hebben. We hebben dan ook in het bijzonder aandacht gevraagd voor de optimalisering van het Openbaar Vervoer. Inzet van doelgroepenvervoer mag echter niet leiden tot verslechtering van de ontsluiting van de kernen. Integendeel, dit moet leiden tot een verbetering!


Aanvullende Vluchtelingen Opvang

Tenslotte hebben we uitvoerig in de raad gesproken over de komst van een Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO). Wij vinden het onze morele plicht om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Vandaag de dag zijn duizenden mensen op de vlucht voor in het bijzonder het geweld in Syrië. Het is moeilijk voor te stellen wat dit betekent. Sommige noemen deze vluchtelingen gelukszoekers. Ongetwijfeld zullen er in de stroom vluchtelingen gelukszoekers tussen zitten, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat je het leven van je kinderen op het spel zet om je geluk te zoeken in een ander land.

Wij vinden echter ook dat er grenzen zijn aan de hulp die Nederland kan bieden. Door de recente hoge instroom lopen we aardig tegen die grenzen aan. In oktober 2015 stond de teller op 36.000. De verwachting is dat het er dit jaar circa 50.000 vluchtelingen komen. Die grote instroom leidt tot veel discussie, zowel in de samenleving als in de politiek. Het is een complexe problematiek, er zijn geen simpele oplossingen. Of het nu gaat om de status die deze vluchtelingen moeten krijgen, de plekken waar we ze op moeten vangen, de druk op de woningmarkt die toeneemt, het draagvlak onder de bevolking, gevoelens van onveiligheid, of de aanpak in Europees verband: de meningen zijn zeer verdeeld.

Ondanks deze complexe problematiek vinden wij dat ook Nissewaard haar verantwoordelijkheid moet nemen en een aantal vluchtelingen moet opvangen en een veilig thuis moet bieden. We zijn meer dan een verzameling individuen. Voor Nissewaard betekent dit maximaal 250 vluchtelingen. Dit is procentueel gelijk aan het aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking van Nederland. Wat dat betreft, doen wij dan ook niets bijzonders of buitensporigs.

We begrijpen de zorg van inwoners over hun veiligheid op het moment dat er een grote groep vluchtelingen in de buurt komt wonen. Die zorg wuiven we niet weg. Integendeel. Juist voor het waarborgen van die veiligheid zijn een flink aantal maatregelen genomen. Daarnaast wordt er een actief dagbestedingsprorgramma uitgewerkt, zodat mensen zich niet vervelen en ongewenste dingen gaan doen. In het programma zitten o.a. taallessen. Daarnaast wordt in het programma ruim aandacht besteed aan de Nederlandse normen en waarden. Als er onverhoopt dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, worden maatregelen genomen. Wij realiseren ons dat er geen garanties kunnen worden gegeven dat er niets gebeurt, maar we denken dat er voldoende maatregelen worden genomen om één en ander zoveel als mogelijk te minimaliseren.

De locatie voor de Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) aan de Boyleweg in Spijkenisse heeft de gemeente niet zelf uitgezocht. De eigenaar van het pand en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hadden al verkennende gesprekken gevoerd op het moment dat COA met deze locatie zich bij onze gemeente meldde. Aan iedere locatie kleven voor- en nadelen, maar wat de CDA-fractie betreft is deze locatie qua ligging, en qua grootte voor de groep van 250 vluchtelingen, een goede locatie. We kunnen ons slechtere locaties voorstellen, maar vooralsnog geen betere.

We hebben ons betoog in de raad afgesloten met de woorden: Haat wordt niet door haat overwonnen, maar haat wordt door liefde overwonnen. Met die woorden geven we onze Christelijke achtergrond niet alleen vorm maar ook inhoud. Niet alleen in de discussie over een AVO (die vooralsnog is uitgesteld vanwege een verminderd aantal vluchtelingen), maar op alle beleidsterreinen die spelen in onze gemeente.

 

Algemene ledenvergadering - 26 oktober 2016

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van het CDA Nissewaard zal dit jaar gehouden worden op woensdagavond 26 oktober 2016. De vergaderplaats is in de Welkomkerk, Wilheminastraat 30 te Zuidland. Aanvang 20:00.

De agenda van deze avond:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notule vorige vergadering
 • Financiële zaken
 • Verslag bijeenkomst CDA1000
 • Stemming omtrent CDA kandidatenlijst 2e kamerverkiezing 2017
 • Uit de fractie - zaken die spelen in de gemeente.
 • Samenwerking CDA Voorne-Putten
 • CDA - Senioren
 • w.v.t.t.k.
 • Rondvraag
Indien u vragen heeft of andere andere onderwerpen ter sprake wilt brengen, kunt u mailen naar p.ideler7@upcmail.nl.
 
Uiteraard kunt u ook staande de vergadering vragen stellen en punten aan de orde brengen.
 

Met vriendelijk groet, namens het bestuur,

Paul Ideler
Voorzitter

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Barnhoorn

Mevrouw Ditta Barnhoorn-de Mooij is op dinsdag 26 april 2016 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis in Spijkenisse.

Naast haar vele verdiensten voor onder andere het Kinderhuis 'Koesikwarano' in Suriname, Stichting Jeugdzorg en Stichting Soos Sland, was Ditta ook jaren actief voor het bestuur van CDA Bernisse. Eerst als algemeen bestuurslid en later als penningmeester was zij van grote waarde.  

Nogmaals hartelijk dank voor deze vele jaren, het is u gegund!

Zwembad Molengors klaar voor de zomer!

Zuidland - Op zaterdag 9 april stonden de vrijwilligers van zwembad Molengors en de coalitiepartijen - VVD, ONS en het CDA - weer klaar om het zwembad gereed te maken voor het komende seizoen!

 

Zie hier het artikel in Groot Nissewaard.

Aanvullende Vluchtelingen Opvang

De CDA-fractie staat positief tegenover het voorstel van het college om medewerking te verlenen aan de realisatie van een Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) aan de Boyleweg in Spijkenisse. De CDA-fractie vindt het haar morele plicht om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Daarnaast vindt de fractie dat de gemeente Nissewaard haar verantwoordelijk moet nemen om met andere gemeenten in Nederland de enorme hoeveelheid vluchtelingen een thuis te bieden. Ieder naar vermogen en draagvlak; voor Nissewaard betekent dit maximaal 250 vluchtelingen. De CDA-fractie begrijpt de zorg van inwoners over hun veiligheid. De fractie is echter van mening dat de vele maatregelen die worden genomen de eventuele ongewenste situaties zoveel als mogelijk zullen minimaliseren.

We leven in een land waar vrijheid een vanzelfsprekendheid is. De jongere generatie is gewend aan deze vrijheid en hebben nooit hoeven vluchten voor geweld. Dat geldt niet voor de oudere generatie; zij kunnen zich ongetwijfeld nog goed herinneren hoe het was om te vluchten in WOII of voor het water in 1953. Zij weten dan ook hoe fijn het is als je op zo’n moment wordt opgevangen en wordt verzorgd.

Vandaag de dag zijn duizenden mensen op de vlucht voor in het bijzonder het geweld in Syrië. Het is moeilijk voor te stellen wat dit betekent. Het moet er wel heel erg aan toe zijn om je huis en familie achter te laten en te vluchten. Sommige noemen deze vluchtelingen gelukszoekers. Ongetwijfeld zullen er in de stroom vluchtelingen enkele gelukszoekers tussen zitten, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat je het leven van je kinderen op het spel zet om je geluk te zoeken in een ander land.

De CDA-fractie vindt het haar morele plicht om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. We voelen ons hierbij gesterkt door de woorden uit de Bijbel. Zeker in deze tijd voor Pasen beseffen we ons dat God ons zo heeft liefgehad, dat mensen elkaar moeten liefhebben. Niet alleen dichtbij, maar ook over grenzen heen. Er zijn echter wel grenzen aan de hulp die Nederland kan bieden. Door de huidige hoge instroom (en het eind is nog niet in zicht) lopen we aardig tegen die grenzen aan. In oktober 2015 stond de teller op 36.000. De verwachting is dat het er dit jaar totaal tussen de 50.000 en 60.000 zullen worden. Die grote instroom leidt tot veel discussie, zowel in de samenleving als in de politiek. Het is een complexe problematiek, er zijn geen simpele oplossingen. Of het nu gaat om de status die deze vluchtelingen moeten krijgen, de plekken waar we ze op moeten vangen, de druk op de woningmarkt die toeneemt, het draagvlak onder de bevolking, gevoelens van onveiligheid, of de aanpak in Europees verband: de meningen zijn zeer verdeeld. Ondanks deze complexe problematiek vinden wij dat ook Nissewaard haar verantwoordelijkheid moet nemen en een aantal vluchtelingen moet opvangen en een veilig thuis moet bieden. We zijn meer dan een verzameling individuen. Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder.

Locatie Boyleweg

De locatie voor de Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO) aan de Boyleweg in Spijkenisse heeft de gemeente niet zelf uitgezocht. De eigenaar van het pand en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hadden al verkennende gesprekken gevoerd op het moment dat COA met deze locatie zich bij onze gemeente meldde. Aan iedere locatie kleven voor- en nadelen, maar wat de CDA-fractie betreft is deze locatie qua ligging, en qua grootte voor de groep van 250 vluchtelingen, een goede locatie. We kunnen ons slechtere locaties voorstellen, maar vooralsnog geen betere.

Veiligheid

Naast ons standpunt dat mensen naar elkaar moeten omzien en voor elkaar moeten zorgen, vinden we het ook vanzelfsprekend dat we veilig moeten kunnen leven. We begrijpen dan ook de zorg van inwoners over hun veiligheid op het moment dat er een grote groep vluchtelingen in de buurt komt wonen. Die zorg hebben we de afgelopen dagen ook veelvuldig gehoord tijdens de gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners op de diverse bijeenkomsten. Die zorg wuiven we niet weg. Juist hierom zijn een flink aantal maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast wordt er een actief dagbestedingsprorgramma uitgewerkt, zodat mensen zich niet vervelen en ongewenste dingen gaan doen. In het programma zitten o.a. taallessen. Daarnaast wordt in het programma ruim aandacht besteed aan de Nederlandse normen en waarden. Als er onverhoopt dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, worden maatregelen genomen. Wij realiseren ons dat er geen garanties kunnen worden gegeven dat er niets gebeurt, maar we denken dat er voldoende maatregelen worden genomen om één en ander zoveel als mogelijk te minimaliseren.

Bedrijven

Naast veiligheid vinden we het ook belangrijk dat bedrijven hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren. De komst van de AVO mag de bedrijven dan ook niet hinderen in hun huidige of toekomstige activiteiten. Het college heeft hier met o.a. DCMR en VRR uitvoerig naar gekeken en geconcludeerd dat de AVO geen bedreiging vormt voor de bedrijven op het bedrijventerrein.

Wat de CDA-fractie betreft, kan de AVO dan ook worden gerealiseerd voor maximaal 250 vluchtelingen. We zullen de ontwikkelingen de komende maanden actief blijven volgen. Als er aanleiding is om besluiten te heroverwegen, omdat één en ander een kant op gaat die we niet willen, zullen we ook dan onze verantwoordelijkheid nemen.

Aanvullende informatie

Op de website van de gemeente Nissewaard is een document te vinden waarin op een flink aantal vragen een antwoord wordt gegeven. Dit document is te vinden op: nissewaard.nl

Spoedeisende hulp Voorne-Putten

Zaterdag 5 september jl is er op initiatief van dhr. Heijdacker een protestmanifestatie gehouden gericht op het verbeteren van de Spoedeisende Hulp op Voorne-Putten. De CDA-fractie Nissewaard is van mening dat bereikbaarheid van de zorg, waaronder ook de aanwezigheid van  Spoedeisende Zorg en bereikbare huisartsenposten, een basisvoorwaarde is voor de leefbaarheid van Voorne-Putten.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat het Ruwaard van Putten ziekenhuis mogelijk zou gaan sluiten hebben we vanuit Voorne-Putten duidelijke signalen gegeven aan alle instanties die verantwoordelijkheid hebben voor een bereikbare Spoed Eisende Hulp. Die signalen zijn ook aangekomen. De gemeenteraden op het eiland, de colleges en de inwoners hebben na het faillissement van het ziekenhuis continue deze signalen afgegeven. Dit heeft tot op heden helaas nog niet geleid tot verbetering van de Spoed Eisende Hulp in het SMC naar een 7 keer 24 uur openstelling.

De CDA-fractie verwacht dat de houding van de zorgverzekeraars niet veranderd door een protestmanifestatie in Spijkenisse. Zo’n manifestatie zal ook niet tot enig ingrijpen van de minister leiden. Om die reden heeft de CDA-fractie dan ook niet deelgenomen aan de protestmanifestatie. Wij zetten ons zodanig in dat de colleges van B&W, gemeenteraden, het ziekenhuis en huisartsen met niet aflatende ijver zich op de juiste plaatsen zullen blijven inzetten om de zorg voor de inwoners van Voorne-Putten te verbeteren. Zo hebben wij onlangs het CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert rondgeleid op het eiland en hem gewezen op de ontwikkelingen bij het SMC. Die kennis neemt hij mee naar de Tweede Kamer om daar verder te bespreken. De Tweede Kamer kan de houding van de zorgverzekeraar hopelijk wel veranderen.

Reactie collegebesluit grenscorrectie Oudenhoorn

De mogelijke grenscorrectie Oudenhoorn houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Sinds de nieuwe gemeente Nissewaard een feit is, heeft het college de ruimtelijke en financiële consequenties van een mogelijke grenscorrectie onderzocht. De voormalige gemeente Bernisse had namelijk alleen een draagvlakonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn in de commissie Bestuur van 16 juni 2015 besproken. De bijdrage van de CDA-fractie is hier in detail te lezen.

Samengevat is deze als volgt:

De consequenties voor de bestuurskracht en de financiële positie van de gemeente Nissewaard zijn voor de CDA-fractie een enorme tegenvaller. Uiteraard is het logisch om te verwachten dat, wanneer een deel van de gemeente, in dit geval Oudenhoorn, in relatie tot de inkomstenstromen algemene uitkering en OZB eruit gelicht wordt, het plaatje van inkomsten en uitgaven scheef gaat. Dit komt doordat de geldstromen vanuit het Rijk zijn gerelateerd aan het kostenplaatje voor de hele gemeente (collectieve voorzieningen en individuele dienstverlening) en niet aan een afzonderlijke kern zoals Oudenhoorn. Een structureel (dus jaarlijks terugkerend) nadelig effect van € 1,6 miljoen voor de gemeente Nissewaard hadden we echter niet verwacht. Bedenk daarbij dat de gemeente de komende jaren zo’n 5 miljoen minder inkomsten krijgt van het Rijk als gevolg van allerlei rijksmaatregelen.

De CDA-fractie betreurt het dat de gemeente Hellevoetsluis tot voor kort op geen enkele wijze heeft laten blijken de kern Oudenhoorn te omarmen. Integendeel, Hellevoetsluis heeft plannen voor de ontwikkeling van Kickersbloem III naast Oudenhoorn. Bovendien heeft Hellevoetsluis bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan die de ontwikkeling van een aantal lang gekoesterde woningen in Oudenhoorn mogelijk moet maken.

Tijdens de commissievergadering heeft de CDA-fractie gevraagd om met de gemeente Hellevoetsluis in gesprek te gaan. Een groot aantal andere fracties heeft dit ook gedaan. Een budgetneutrale grenscorrectie is voor het CDA echter wel het kader om de gesprekken te voeren. Wij vinden namelijk dat een grenscorrectie niet mag leiden tot een aantasting van Nissewaard; concreet van bijvoorbeeld een aantasting van het voorzieningenniveau en een verhoging van de gemeentelijke lasten van de inwoners. De CDA-fractie is er namelijk voor alle inwoners van de gemeente.

Wij vinden dat dit geen kiezersbedrog is, omdat in ons verkiezingsprogramma staat:

“Hoewel de consequenties van een gemeentelijke herindeling van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis nog niet zijn onderzocht, verwacht het CDA dat die consequenties niet zodanig zullen zijn dat er redenen zijn om geen gevolg te geven aan de wens van de inwoners van Oudenhoorn.”

Afhankelijk van de gesprekken met Hellevoetsluis zouden de consequenties dan ook dusdanig kunnen zijn dat we niet in kunnen stemmen in het belang van de gehele gemeente. Vooralsnog zien we deze gesprekken echter met vertrouwen tegemoet.

Raadsvergadering 24 juni 2015, eerste Algemene Beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2015 heeft de CDA-fractie de eerste Algemene Beschouwingen uitgesproken voor de gemeente Nissewaard. De fractie heeft naar aanleiding van de kadernota 2016 richtinggevende uitspraken gedaan voor het opstellen van de programmabegroting 2016 (welke in het najaar wordt verwacht). De gehele tekst is hier na te lezen.

De belangrijkste uitspraken zijn (per programma):

Bestuur

De gemeente Nissewaard moet een gemeente worden waarbij de veelzijdigheid van het gebied behouden blijft en zelfs wordt versterkt. Als bestuur moeten we zichtbaar zijn en de dienstverlening moet ook echt in dienst staan van de inwoners. We moeten onze gemeente ook prominent op de kaart zetten in onze omgeving (Voorne-Putten en daarbuiten).

Openbare ruimte

Het wijk- en kerngericht werken is voor het CDA één van de belangrijkste middelen om de leefbaarheid in een gemeenschap te borgen en verder te vergroten. Dit is een manier van werken, waarbij bewoners via participatie meer invloed hebben op plannen van de gemeente in hun leefomgeving. Daarbij past het dat inwoners zelf initiatieven nemen. Dat hoeft dus niet altijd van de gemeente uit te gaan.

De bereikbaarheid van Voorne-Putten moet worden vergroot. Een regionale bereikbaarheidsvisie is in onze beleving een belangrijk middel om prioriteiten te stellen. Heel concreet willen wij ons verder blijven inzetten op de verlenging van A4-Zuid met een vaste oeververbinding over het Spui en een verdubbeling van de N57.

De CDA-fractie vindt dat zo snel mogelijk één integraal plan voor heel Nissewaard voor het ophalen en inzamelen van afval moet worden ingevoerd. Het tijdelijke onderscheid tussen de voormalige gemeente Spijkenisse en Bernisse moet zo snel mogelijk worden opgeheven.

Economie, wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Het open karakter van ons mooie buitengebied (het “platteland”) is uniek en een waardevolle aanvulling voor onze stedelijke omgeving en moet dan ook open, groen of blauw blijven. Het CDA wil de agrarische sector in het bijzonder ondersteunen bij hun economische ontwikkelingen; uiteraard binnen de kaders die passen bij ons gebied. Wij vinden het dan ook belangrijk dat het college de opgebouwde goede contacten met de agrarische sector blijft behouden.

Jeugd en onderwijs

Het CDA vindt de kwaliteit van het onderwijs belangrijker dan het aantal scholen in een wijk of kern. Het concept Brede School is in onze beleving een prima middel om activiteiten in een groter gebied te clusteren. De Brede School is dus niet perse één fysiek gebouw, maar een netwerk waarin scholen en instellingen samenwerken. Uitgangspunt daarbij is dat een aanbod van onderwijs, opvang, zorg, sport en cultuur aansluit op de behoefte van de kinderen en hun ouders in de betreffende omgeving. Samenwerking, afstemming en bundeling van krachten zijn sleutelwoorden.

Sport, recreatie, cultuur en welzijn

Van inwoners wordt verwacht dat ze elkaar meer helpen wanneer dat nodig is. Daarom is het belangrijk dat mensen contacten met elkaar onderhouden. Welzijnsactiviteiten gericht op ontmoeting van mensen moeten door de gemeente gestimuleerd en – waar nodig – gefaciliteerd worden. 

Arbeid, participatie en zelfredzaamheid

Mensen die tijdelijk of langdurig hulpbehoevend zijn, blijven waardevolle medemensen voor onze samenleving. We vinden het dan ook belangrijk dat bij de transformatie van de decentralisaties wordt samengewerkt met inwoners, zorgaanbieders en organisaties zoals kerken, die deze groep inwoners veelal kennen. 

Het armoedebeleid moet erop gericht zijn dat mensen nauwelijks meer ondersteuning nodig hebben. We vinden het belangrijk dat de gemeente de voedselbank blijft steunen. Het budget voor armoedebestrijding moet geheel worden ingezet om inwoners die het financieel zwaar hebben (tijdelijk) te ondersteunen. 

Financiën

De CDA-fractie vindt een stabiele financiële situatie erg belangrijk. Je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt. We maken ons dan ook grote zorgen over de dalende inkomsten vanuit het Rijk. Dit mag niet leiden tot een stijging van de lasten voor inwoners; wij vinden dat deze niet verder mogen stijgen dan de inflatie.

 

Naming and shaming’ voor late betalers onder de grote bedrijven

Het CDA wil dat betaaltermijnen van het grootbedrijf in kaart worden gebracht en worden gepubliceerd in een monitor. Door op die manier transparantie te creëren over betaaltermijnen moeten grootbedrijven worden geprikkeld om hun betaalgedrag te verbeteren en krijgen mkb’ers en zzp’ers inzicht in welke bedrijven wel op tijd betalen. Dat stelt CDA-Kamerlid Agnes Mulder voor. Het CDA wil dat grootbedrijven facturen eerder gaan betalen. Uit een raming van adviesbureau EY blijkt namelijk dat de jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen uitkomen op €2,5 miljard.
 
Mulder: “Te late betalingen leiden tot problemen in de liquiditeitspositie van mkb’er en zzp’ers. Door late betalingen wordt hun kasstroom onvoorspelbaar. De ruimte om slechtere maanden op te vangen of om investeringen te doen, wordt kleiner. Het lukt deze ondernemingen vaak zelf niet om kortere betaaltermijnen af te dwingen door de ongelijke positie ten opzichte van grootbedrijven.”
 
De Tweede Kamer houdt vandaag op initiatief van het CDA een hoorzitting over het betaalgedrag van grootbedrijven aan het MKB en zzp’ers. Aanleiding zijn de betaaltermijnen die een aantal grootbedrijven hanteren. De normale betalingstermijn is volgens de wet 30 dagen, met uitloop tot 60 dagen. Afnemers kunnen echter misbruik maken van uitzonderingsclausules, waardoor termijnen ontstaan van soms 90 of 120 dagen. Mkb’ers en zzp’ers kunnen en durven vaak niet in actie te komen uit angst hun opdrachten te verliezen.
 
Bij de hoorzitting spreken diverse experts en grootbedrijf KPN. Aannemersfederatie Nederland, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie en ondernemersorganisatie ONL zitten onder andere aan tafel om de knelpunten bij het kleinbedrijf toe te lichten.
 
Om betalingstermijnen terug te dringen heeft CDA, samen met ondernemersorganisatie ONL, ook een initiatiefnota ingediend waarin wordt voorgesteld dat het grootbedrijf na 60 dagen altijd een procentuele vergoeding moet betalen aan het MKB. Doel is dat leveranciers keurig binnen 60 dagen betaald krijgen of ter compensatie van de late betaling een vergoeding ontvangen. Omdat er een compensatie aan de leverancier betaald moet worden voor de late betalingstermijn, wordt het financieel voordeel voor de afnemers van een extreem late betalingstermijn weggenomen. Hierdoor wordt het opleggen van late betalingstermijnen onaantrekkelijker.

Gemeenten meer betrekken bij oplossingen voor serviceflats

Het CDA maakt zich zorgen over de toenemende problemen met serviceflats. Deze woningen voor ouderen zijn minder populair dan voorheen en raken door leegstand en slecht onderhoud langzaam in verval. Overgebleven bewoners of nabestaanden zitten vaak met torenhoge kosten, oplopend tot soms duizend euro per maand, en kunnen de flat maar moeilijk verkopen.

Hier moet het Rijk proactief mee aan de slag, zei woordvoerder Erik Ronnes tijdens het debat. De minister moet de gemeenten meer betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Dat is nodig, omdat we de ouderen van nu niet in spookhuizen willen laten wonen. En voor de ouderen van de toekomst hebben we deze voorzieningen weer hard nodig, mede omdat het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Dan kunnen de serviceflats een goede uitkomst bieden.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over een motie van het CDA die de minister oproept deze problemen voortvarender aan te pakken en dit in nauwere samenwerking met gemeenten te doen. Overleg met de VNG zou er toe moeten leiden dat serviceflats nadrukkelijk aandacht krijgen bij de gemeentelijke woonvisies en prestatieafspraken die tussen gemeenten en corporaties gemaakt moeten worden. 

Reactie raadsvergadering 10 juni 2015

Agendapunt #8 “Instelling Strategisch Programmabureau Voorne-Putten”

In de vergadering van de commissie Bestuur van 19 mei 2015 heeft de CDA-fractie positief geadviseerd op het voorstel. We zijn namelijk een groot voorstander van eilandbrede samenwerking. In de praktijk ging dit tot op heden echter niet zo snel. (zoals ook in de bestuurskrachtmeting tot uitdrukking is gekomen) Door het opheffen van de Stadsregio komen een aantal taken terug naar de regio. Dit is een dan ook een uitgelezen kans om één en ander op VP-niveau aan te pakken door het oprichten van een programmabureau.

In de commissievergadering hebben we gevraagd hoe andere gemeenten op VP tegen dit voorstel aankijken. Het was op dat moment nog niet duidelijk of en hoe de gemeenteraden van de andere gemeenten hadden gestemd. Is daar al meer over bekend? Wij vinden namelijk dat dit voorstel alleen zin heeft als dit breed wordt gedragen op Voorne-Putten.

Tenslotte hebben we nog eens kritisch naar de begroting gekeken. Het voorstel is nu om het verschil tussen de inwonerbijdrage aan de Metropoolregio en aan de Stadsregio (€ 2,20) volledig in te zetten voor het instellen van het Strategisch Programmabureau. De CDA-fractie stemt hiermee in, maar ziet graag dat er een poging wordt gedaan om dit bedrag in de toekomst te verlagen, omdat er in onze beleving op taken die gemeenschappelijk worden uitgevoerd in de regio een efficiencywinst haalbaar moet zijn.

  

Agendapunt #9 “Jaarstukken en begroting GR Recreatieschap VPR”

De CDA-fractie kan instemmen met de jaarstukken 2014 van het Recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg, maar niet zonder de opmerking te maken dat het voordelig saldo in onze beleving niet past bij de staat van het slechte onderhoud van het Recreatiegebied Bernisse zoals wij dit in de gemeente Nissewaard niet willen zien.

Dit zelfde geldt ook voor de begroting. De CDA-fractie stemt ermee in, maar willen de portefeuillehouder meegeven dat hij zijn uiterste best doet om eventueel vrijvallende middelen aan te wenden voor een opwaardering van het Recreatiegebied Bernisse. Daarnaast vragen we hem om in het Recreatieschap een actieve rol te blijven spelen om de visie “Beleef en Bereik Bernisse” ook in het Recreatieschap op de agenda te houden. Wat ons betreft, mag er in de toekomst sprake zijn van een doorvaart van Brielse Maas naar Haringvliet en vice versa.

 

Agendapunt #12 “Motie “Voedselbank””

Vanavond is wederom een motie voor de Voedselbank ingediend. Zoals u weet, draagt de CDA-fractie de Voedselbank een zeer warm hart toe. Het moet ons echter van het hart dat de Voedselbank in deze raad geen speelbal van de politiek moet worden.

We willen ook nog opmerken dat we zeer te spreken zijn over de wijze waarop deze motie onderling is afgestemd. De versie die nu voor ligt, doet in onze beleving namelijk ook recht aan de relatie van het college met de Voedselbank.

De CDA-fractie kan deze motie dan ook steunen.

  

Agendapunt #12 “Motie “Burgerhulpverlening AED”

In voorliggende motie wordt het college gevraagd om te onderzoeken hoeveel andere gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond zich willen aansluiten bij burgerhulpverlening AED. Het uiteindelijke doel is om burgerhulpverlening AED in Nissewaard te implementeren.

Deze motie is heel sympathiek. Recent uitgevoerde pilots burgerhulpverlening AED lijken echter uit te wijzen dat deze vorm van hulpverlening geen aantoonbaar toegevoegde bijdrage levert aan de reguliere hulpverlening. De CDA-fractie zou dan ook graag zien dat de VRR aangeeft wat effectief is. Zij kunnen als geen ander de resultaten van de pilot het beste beoordelen en laten we hun eventuele adviezen dan ook afwachten voordat we zelf initiatieven ondernemen.

De CDA-fractie steunt de motie niet op dit moment.

Bruins Slot: geen onnodige reserves bij zorgverzekeraars

Het is niet nodig dat zorgverzekeraars meer geld op de plank hebben liggen dan wettelijk vereist is, vindt het CDA. Dat extra geld kan beter worden besteed aan zorg of aan het verlagen van de zorgpremies. Daarom heeft het CDA een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om een maximumhoogte vast te stellen voor de reserves die zorgverzekeraars mogen hebben.
 
Woordvoerder zorg Hanke Bruins Slot: " Zorgverzekeraars  hebben bergen  geld op  hun  bank staan. Dat moeten ze onder meer vanuit Europa om niet onnodig risico’s te lopen. Ze hebben echter meer geld op de plank liggen dan wettelijk moet. Het  CDA  wil niet dat de zorgkosten blijven stijgen doordat  er  onnodig meer  geld bij  de  zorgverzekeraar  op  de  plank ligt."

Cda-ers Rechtswinkel nu op gemeentelijke hulp-pagina

http://www.nissewaardvoorelkaar.nl/hulpaanbod/31572

De rechtswinkel van CDA-Nissewaard bestuurder Niels Smoor (kieslijst 2014 nr.8) biedt nu ook officieel de diensten aan op de gemeentelijke pagina Nissewaard-voor-elkaar.Vanaf 27 november zijn door zijn initiatief al meer dan 100 mensen gratis geholpen met hun (rechts-)vragen.

De Stichting Rechtswinkel Nissewaard is gestart in november 2014 en richt zich sindsdien op het informeren van (rechts-)hulpbehoevenden. Het voornaamste doel is het verlenen van juridische hulp. Zij informeren over rechten en plichten, en adviseren over de manier waarop en waar de cliënt aan zijn recht kan komen.

De Stichting kunt u over het algemeen vergelijken met andere eerstelijnshulp. De Stichting Rechtswinkel Nissewaard wordt bemand door een mix van ervaren mensen en studenten. Momenteel zijn er ongeveer achttien vrijwilligers actief. Daaronder bevinden zich zowel ervaren mensen als studenten. Ondanks de soms jonge rechtshulpverleners zijn de adviezen van hoge kwaliteit. In veel gevallen kunnen zij direct advies geven aan u. In andere gevallen moet de kwestie nader worden onderzocht of wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde rechtshulp. Zij geven antwoord op vragen met betrekking tot alle rechtsgebieden.

Voor gratis advies kan iedereen, voor elke kwestie, naar de Rechtswinkel Nissewaard. Waar je vandaan komt, met welke vraag je komt, of dat je ondernemer bent, is niet van belang. Iedereen mag zijn vragen bij hen voorleggen.

De Rechtswinkel is net begonnen met een eigen Facebook-pagina www.facebook.com/stichtingrechtswinkelnissewaard
Vragen zijn ook welkom per mail op info@rechtswinkel-nissewaard.NU
Zie voor meer informatie ook www.rechtswinkel-nissewaard.NU

Zij zijn gevestigd in de bibliotheek De Boekenberg.
Markt 40, Spijkenisse.
Iedere donderdag van 18:15 tot 20:15 uur houden zij daar op de tweede verdieping een inloopspreekuur in de vergaderzaal.
Voor het controleren van de openstelling in verband met feestdagen kunt u terecht op onze website www.rechtswinkel-nissewaard.NU

CDA maakt zich sterk voor behoud inloopspreekuur Juridisch Loket

De CDA-fractie wil dat de inloopspreekuren van het Juridisch Loket blijven bestaan. Er moet een loket blijven waar mensen met een juridische hulpvraag zich fysiek kunnen melden. CDA-woordvoerder Peter Oskam: “Niet alleen het inloopspreekuur, maar ook het bellen naar het Juridisch Loket en de verdere verwijzing zijn een basisbehoefte.” Oskam maakt zich zorgen over de gevolgen van de sluiting. “Een derde van de communicatie tussen de rechtzoekenden en het Juridisch Loket verloopt fysiek, via de balie, bij het inloopspreekuur. Welk effect heeft het afschaffen van deze mogelijkheden op de overbelasting van de andere klantactiviteiten? Wat betekent het afschaffen van het inloopspreekuur voor de vragen van rechtzoekenden, niet alleen die van de lage inkomens, maar tegenwoordig ook die van de middeninkomens?” Dit zijn vragen die aan de orde zijn gekomen tijdens het debat.

Het afschaffen van de inloopspreekuren is een gevolg van de bezuinigingen waar deze Loketten mee te maken krijgen. Het Juridisch Loket moet kosten besparen en denkt zo doelmatiger te kunnen werken. Sinds vorige week zijn de balies van twintig vestigingen gesloten en half mei gaan de laatste balies van tien locaties in de grotere steden dicht. Voortaan moeten mensen met een juridische hulpvraag eerst bellen, waarna ze worden doorverwezen of toch op afspraak mogen komen.

Oskam: “Het juridisch loket is een efficiënte en toegankelijke manier om burgers te helpen. Veel van de problemen waarmee mensen aan de balie komen, worden snel opgelost zonder tussenkomst van advocaat. Grotere problemen worden voorkomen door tijdig te verwijzen naar bijvoorbeeld mediation. Het Loket draagt dus bij aan kostenbesparing en ontlasting van de rechtspraak op lange termijn."

Op verzoek van de Kamer heeft staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) inmiddels toegezegd dat hij met het Juridisch Loket gaat overleggen over de sluiting van de balies.

Eerste Kamer akkoord met recht op thuis werken

Thuiswerken of op flexibele tijden werken? Dat wordt binnenkort makkelijker door de initiatiefwet van Pieter Heerma (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks). Nadat een meerderheid in de Tweede Kamer eerder al voorstemde, stemde vandaag ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor de Wet flexibel werken. De wet moet het voor werknemers makkelijker maken om werk en zorg te combineren.

Pieter Heerma: “Het combineren van werk en zorg moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer. Deze wet moet bijdragen aan een cultuurverandering. Voor veel banen is het best mogelijk om een deel van het werk thuis te doen of buiten kantooruren, maar te vaak stuiten werknemers op onwillige werkgevers.”

De wet geeft werknemers het recht om een verzoek voor thuiswerk en/of flexibele werktijden in te dienen bij hun werkgever. Tot nu toe bestond zo’n verzoekrecht alleen voor het verminderen van het aantal uren. Alleenstaande ouders krijgen zo meer mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé, zodat zij zich niet gedwongen hoeven te voelen om minder te gaan werken. Ook mantelzorg wordt door de wet makkelijker. De arbeidsmarkt van negen tot vijf, inflexibele roostertijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits, belemmeren veel werknemers daar nu nog in.

Uiteraard kan niet in iedere functie flexibel worden omgegaan met werktijden, of de plaats waar gewerkt wordt. Voor een werknemer in de horeca is dat anders dan voor een beleidsambtenaar. De Wet flexibel werken regelt dat een werkgever een verzoek om buiten reguliere kantoortijden te werken alleen kan afwijzen om zwaarwegende bedrijfsredenen. Ook een verzoek tot thuiswerken kan alleen gemotiveerd worden afgewezen. Een simpel ‘zo-doen-we-dat-hier-niet’ volstaat dus niet.

De Wet flexibel werken werd in 2010 geschreven door GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent en CDA-Kamerlid Eddy van Hijum.

CDA blij met financieringsapp voor het MKB

Het CDA vindt het zorgelijk dat veel regelingen voor het MKB onbekend zijn bij de ondernemers. Tweede Kamerlid Agnes Mulder: ‘Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat maar 20% van de ondervraag ondernemers in het kleinbedrijf de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kent. Dit is zeer zorgelijk omdat deze regeling voor het kleinbedrijf een belangrijke financieringsregeling is. Banken geven namelijk eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat’. 

Naast de ondernemers bekend maken met de regelingen denkt het CDA dat de financieringsapp ook bij kan dragen om de ingewikkelde financieringstrajecten gemakkelijker te doorlopen. Mulder: ‘Kleine ondernemingen hebben geen geld om mensen in te huren om dit uit zoeken, door deze app te ontwikkelingen zal dit proces sneller verlopen’. 

CDA wil meer onaangekondigde controles voedselbedrijven

Nog nooit is ons voedsel zo veilig geweest, maar het is onmiskenbaar dat de gevallen van voedselfraude in de afgelopen jaren het vertrouwen van de consumenten in de voedselketen hebben aangetast. 

Tweede Kamerlid Jaco Geurts: Wanneer we misstanden willen aanpakken moeten we niet altijd bij de voordeur aanbellen en wachten tot we binnen gelaten worden. We moeten het hen die kwaad willen moeilijker maken en daarom veel vaker onaangekondigd inspecteren of de voedselbedrijven wel volgens het boekje handelen. 

De inspecteurs moeten volgens Geurts ook meer gezag krijgen. ‘Aan de ene kant zegt het Kabinet dat alles aan de markt moet worden overgelaten en dat de marktpartijen verantwoordelijkheid moeten nemen, maar aan de andere kant wordt gezegd dat alles door de overheid moet worden gereguleerd. Dit leidt ertoe dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt. Het begint erop te lijken dat er gekozen wordt voor een wetstoepassing met veel wantrouwen tegen elke vorm van certificering. Als dit bewaarheid wordt leidt het vooral tot verstarring en ongelukken. Dat kan en moet anders! Daarom pleit het CDA voor persoonscertificering van de controleurs. Dit vermindert de bureaucratie, geeft inspecteurs meer gezag en zal misstanden sneller aan het licht brengen.

Mona Keijzer: Alsnog voorschot uitbetalen aan PGB-zorgers

Afgelopen week sprak de Kamer weer over de problemen bij de uitbetalingen van Persoonsgebonden Budgetten, de PGB’s. Nog steeds zijn er mensen die werken via een PGB-constructie, die in 2015 nog geen salaris hebben ontvangen, of verkeerde bedragen ontvangen hebben. Ook zijn verkeerde zorgverleners uitbetaald. Sommige mensen komen inmiddels in de klem van schulden, aanmaningen en boetes terecht. En voorlopig is er nog geen echte oplossing van de staatssecretaris gekomen. “Er is nu een 47 pagina’s tellend herstelplan geschreven door het ministerie van VWS, met een deadline in het zomerreces. Dit kan echt niet waar zijn. De problemen moeten echt eerder opgelost zijn”, vindt CDA-kamerlid Mona Keijzer. Zij stelde wederom voor om alle huidige PGB’ers een voorschot van 3 maanden te geven, zodat in alle rust de problemen opgelost kunnen worden. Hier was echter geen meerderheid voor te vinden. 

Het CDA wil de komende tijd nog opheldering over een aantal zaken op het gebied van de achterliggende ICT van deze hele operatie. Zo lijkt het alsof veel eerder aan de bel had moeten worden getrokken dat de SVB niet op tijd klaar zou zijn voor het overnemen van de uitbetalingen van de PGB’s. Mona Keijzer: “De staatssecretaris moet nu verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem. Hij stelt een aantal ketenregisseurs aan, maar dat betekent niet dat hij z’n handen ervan af kan trekken. Deze mensen zijn de dupe van een falende overheid. Zij moeten er nu op kunnen rekenen dat die overheid ze nu ook weer uit de problemen haalt.”
 
De staatssecretaris zegde uiteindelijk toe dat de problemen half mei opgelost zijn. We zullen hier dan ook scherp op controleren. 

Scholingsprogramma 2015

De scholingscommissie heeft voor de eerste helft van 2015 onderstaande cursussen en trainingen gepland. Daarnaast start in april een wethoudersleergang voor zittende CDA-wethouders.

 • Introductiecursussen voor nieuwe leden
 • Workshops Kandidaat- Statenleden
 • Kadercursus regio Zuidvleugel
 • Cursus voor fractiebegeleiders
 • Kadercursus regio Groene Hart
 • Trainingen Debatteren voor gevorderden
 • Kadercursus regio De Waarden

Meer informatie is te vinden op de scholingspagina van CDA Zuid-Holland.

Het MKB wordt faillissement in geduwd door de banken?! CDA wil meer info!

Het CDA krijgt steeds meer signalen dat MKB-ers door hun bank het faillissement in worden geduwd, terwijl zo’n bedrijf wel toekomstmogelijkheden heeft. Dit kost uiteindelijk onnodig banen. Om hier wat aan te doen gaat Pieter Omtzigt een zwartboek publiceren.

Ondernemers kunnen hun klachten anoniem melden via: zwartboekbijzonderbeheer@cda.nl.

Partijcongres 11 april

Op zaterdag 11 april vindt tussen 09.45-18.00 uur in De Fabrique in Utrecht (Maarssen) het jubileumcongres plaats. Het CDA bestaat dit jaar 35 jaar!

Dit jubileumcongres staat in het teken van de verkiezing van de voorzitter, de verkiezing van nieuwe bestuursleden én 35 jaar CDA.

Sybrand Buma: "De CDA-vlag wappert weer"

Partijleider Sybrand Buma heeft reageerde woensdag op de eerste uitslagen en prognoses bij de Provinciale Statenverkiezingen. Buma: "Is het CDA weer terug, vroeg iemand zojuist. Ik zeg: we zijn pas net begonnen. Vanaf morgen kleuren veel provincies groen, de CDA-vlag wappert weer!"

Buma destijds: "Dit wordt een avond die we niet snel zullen vergeten. Het wordt een spannende avond. Het wordt een lange avond. Maar een ding is duidelijk: Nederland heeft het CDA steun gegeven bij deze verkiezingen. Nederland wil lagere lasten, meer banen en meer veiligheid."

Bom-Lemstra (CDA): gelukkig met verkiezingsresultaat

De verkiezingen voor Provinciale Staten pakken gunstig uit voor het CDA in Zuid-Holland. Het CDA behaalde op 18 maart een zetel winst en komt daarmee op 7zetels (voorlopige uitslag). CDA-lijsttrekker Adri Bom-Lemstra is gelukkig met dit resultaat: “deze winst danken we aan de inzet van de huidige CDA-fractie in Provinciale Staten en aan alle kandidaten en vrijwilligers die de afgelopen maanden met elkaar een prachtige campagne hebben neergezet. Ik ben daar erg trots op.”

De komende dagen is het wachten op de definitieve verkiezingsuitslag en zullen partijen met elkaar in overleg gaan over een nieuw provinciebestuur. Adri Bom daarover: “we hebben een goed mandaat van de kiezer gekregen, het CDA zet dat graag om in verantwoordelijkheid binnen Gedeputeerde Staten. Het ligt voor de hand dat VVD als grootste partij nu het voortouw neemt. De wensen van het CDA breng ik graag in.”

Campagne CDA Zuid-Holland kleurt provincie groen!

Op zaterdag 7 en 14 maart reist het CDA Zuid-Holland per bus door de provincie om campagne te voeren voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen die op 18 maart plaatsvinden. In twee dagen tijd worden 16 gemeenten bezocht door ruim vijftig CDA’ers. In iedere gemeente wordt samen met lokale CDA-vrijwilligers een winkelcentrum ‘groen gekleurd’. Ook CDA-prominenten sluiten aan bij de activiteiten.

Op 7 maart worden de gemeenten Zoetermeer, Leiderdorp, Leiden, Katwijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Lansingerland bezocht. Deelnemers zijn onder andere Elco Brinkman (CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer), Esther de Lange (delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement) en Adri-Bom Lemstra (lijsttrekker voor het CDA bij de Provinciale Statenverkiezingen).

Een week later worden Rotterdam en de Drechtsteden bezocht. Op die dag reizen CDA-voorman Sybrand Buma en voorzitter Ruth Peetoom mee. Ook Wim van de Camp is die dag present.

 

CDA-bestuurder breidt openingstijd rechtswinkel al snel uit

In de Boekenberg in Spijkenisse is er vanaf 22 januari 2015 iedere donderdag van 18:15 tot 20:15 uur inloopspreekuur.

CDA-er Niels Smoor startte 27 november 2014 een rechtswinkel in gemeente Nissewaard. Door zijn ervaring in diverse onbezoldigde besturen en ervaring met de lokale politiek wist hij dat dit te realiseren was en van groot belang voor de inwoners van de nieuwe gemeente. Inwoners kunnen nu in de eigen gemeente terecht voor onpartijdig en onafhankelijk juridisch advies.

 Inmiddels is gebleken dat er veel meer mensen rechtshulp nodig hebben. De rechtswinkel werd de eerste avond namelijk overspoeld met negen hulpbehoevenden en sindsdien is het gemiddeld aantal rechtzoekenden rond zes per avond gebleven. Dat gemiddelde is, voor de soms toch ingewikkelde zaken, in ieder geval al twee teveel voor het inloopspreekuur. Met het goed kunnen bespreken van de vaak ook zeer lang lopende zaken is al snel tien minuten tot een kwartier nodig.

Overigens is iedereen welkom met vrijwel iedere rechtsvraag. Of dat nu zaken van een kleine zzp-er betreffen, de garantie van een wasmachine, incasso, erfgrenzen, arbeidsrecht of huur. Voor alle vragen kunt u bij de rechtswinkel terecht. Indien het voorkomt dat men nu net uw zaak niet kan of mag behandelen, door bijvoorbeeld een wettelijk monopolie, wordt u uiteraard naar diverse specialisten verwezen. De rechtswinkeliers kennen de markt en weten waar u op kunt letten om goede hulp te krijgen. De rechtswinkel maakt overigens ook geen onderscheid naar woonplaats of iets dergelijks. Zij betrachten bij iedereen de hoogst mogelijke zorg zonder enige kosten voor het advies.

Aanmelden of reserveren voor de rechtswinkel is niet nodig. Loop gerust een keer binnen!

Kijk op www.Rechtswinkel-Nissewaard.NU voor meer informatie. Daar vindt u ook de nieuwe openingstijden.

Reeds vóór kerst coalitieakkoord bereikt

Maandag 22 december 2014 hebben we met ONS en VVD een coalitieakkoord bereikt (link opnemen). Het nieuwe college zal dit gaan uitwerken in een collegeprogramma. We zien dit met vertrouwen tegemoet. De gesprekken zijn uiterst constructief verlopen en we zien heel veel overeenkomsten in gedachten en visie.

Kort samengevat, komt het er op neer dat de coalitie de eigen identiteit van wijken en kernen koestert. Door te kiezen voor verbinding en versterking, moet de meerwaarde van de fusie voor inwoners zichtbaar worden. Daarnaast willen we dat er wordt geïnvesteerd in kwaliteit van wijken, kernen en groengebieden. Het bestuur wil zichtbaar zijn in de nieuwe gemeente en in direct contact staan met de inwoners. Het nieuwe college staat positief tegenover initiatieven van inwoners en partners. De gemeente faciliteert en/of ondersteunt indien nodig. Het wijk- en kerngericht werken zal dan ook als een rode draad terugkomen.

Vanaf 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Hoewel de overgang van taken per 1 januari gerealiseerd is, zien de coalitiepartijen het als opgave de komende periode ook een daadwerkelijke verandering tot stand te brengen, waarbij primair wordt uitgegaan van de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners.

Op financieel gebied zal de komende jaren in het teken staan van risicoreductie en investeren op verschillende beleidsterreinen. Uitgangspunt daarbij is een jaarlijks sluitende (meerjarige) begroting. De gemeentelijke lasten zullen jaarlijks slechts stijgen met het inflatiepercentage.

Namens het CDA is Dirk van der Schaaf de beoogd wethouder. Het college kent één nieuw gezicht: Martijn Hamerslag (ONS). De andere beoogde wethouders zijn Kees Dijkman (ONS), Christel Mourik (VVD) en Jan Willem Mijnans (ONS). De portefeuilleverdeling is op de laatste bladzijde van het coalitieakkoord weergegeven.

tl_files/2015/1.jpg

Informateurs onderzoeken coalitie 2015-2018

De informateurs Richard Sitton en Gert-Jan ’t Hart pleitten in hun eindadvies voor een coalitie van ONS, VVD en CDA voor de nieuwe gemeente Nissewaard, omdat die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen.

De informateurs hebben met alle politieke partijen gesprekken gevoerd, die als prettig, openhartig en nuttig zijn ervaren. ONS, VVD en CDA hebben ook te kennen gegeven de huidige coalitie graag te willen voortzetten. Uit oogpunt van continuïteit, mede gezien de korte raadsperiode van drie jaar tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen en de grote mate van onderling vertrouwen, wordt hieraan de voorkeur gegeven, aldus de informateurs.

Deze coalitie biedt volgens de informateurs continuïteit en als zodanig een goed uitgangspunt voor de nieuwe gemeente Nissewaard voor de komende drie jaar. De partijen hebben samen 20 van de 37 zetels. ONS is met 13 zetels de grootste partij. Kees Dijkman van ONS wil dat het nieuwe college op 2 januari wordt gepresenteerd, gelijk­tijdig met de installatie van de gemeenteraad.

De betrokken partijen gaan nu in gesprek met elkaar over een coalitieakkoord en een nieuw college.

Ellebogenstoom van de partijtop voor CDA Nissewaard

tl_files/cda/images/ruth.jpg

Het CDA Nissewaard voert een succesvolle campagne die door kenners gewaardeerd wordt om de inhoud en de kwaliteit. De eerste en voorzichtige peilingen wijzen al op een vijftal zetels voor het CDA in de raad van Nissewaard. Om het campagnedoel van zeven zetels dichterbij te brengen komt niet alleen Sybrand Buma, maar ook partijvoorzitter Ruth Peetoom en CDA-ers uit Voorne-Putten en Provinciale Staten op 15 november het CDA Nissewaard versterken een collegiale duw in de rug geven.

tl_files/cda/images/buma.jpg

Gevolgd door de landelijk en regionale pers zullen beide CDA coryfeeën kort, maar intensief, met de gasten die in De Boekenberg de politieke markt  bezoeken van gedachten wisselen. Het CDA is in den lande al met een opmars bezig, na de draai om de oren die de kiezers uitdeelden tijdens de vorige Tweede Kamer verkiezingen. De partij is intern versterkt, verjongd en weer opgelijnd. Zowel voorstanders als politieke concurrenten spreken van een vitale en krachtige partij die er met een mix van ervaring en jeugdig elan weer helemaal in staat is om mee te doen op alle fronten. Ruth Peetoom en Sybrand Buma hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze wederopstanding.

De campagne van het CDA Nissewaard is, evenals het verkiezingsprogramma, in volledige samenwerking tussen de afdeling Bernisse en Spijkenisse tot stand gekomen en kenmerkt zich door het helder weergeven van haalbare doelen. Er worden geen beloftes gedaan die bedoeld zijn om kiezers te trekken, er worden plannen beschreven die daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden en waar het CDA zich ook hard voor zal maken. De verworvenheden van de dorpen en het platteland moeten samen met de voordelen van de stad tot een geheel groeien dat groter is dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Het kern- en wijkgericht werken wat het CDA nu al mogelijk gemaakt heeft in Bernisse en Spijkenisse zal een stevige oppepper krijgen als het aan het CDA ligt en moet dan een onmisbare scharnier worden van de Nissewaardse samenleving. Het CDA rekent op een grote opkomst en veel kiezers die in deze onzekere tijden stemmen op het CDA voor degelijkheid en een herkenbaar waardenpatroon.             

Lijsttrekkers Kumar Ramlal en Bart Overgaauw zullen op zaterdag 15 november met Sybrand Buma en Ruth Peetoom de campagne versterken in Spijkenisse om 11 uur, Zuidland rond 12 uur en Heenvliet rond 13 uur om  een bezielende sprong naar de verkiezingsdatum van 19 november te kunnen maken.

CDA opent meldpunt voor mantelzorgers in Nissewaard!

Tijdens het CDA-congres op 8 november 2014 in Alkmaar heeft het CDA 2e kamerlid Mona Keijzer een meldpunt voor mantelzorgers (www.CDA.nl/meldhetMona) geopend. Het meldpunt loopt vooruit op de decentralisaties in het zorgdomein, waar  in Spijkenisse en Bernisse ook keihard aan wordt gewerkt om alles rond te krijgen.

Mantelzorg staat symbool voor de zorg, zoals de CDA afdelingen Bernisse en Spijkenisse die voor ogen hebben. Mantelzorgers nemen belangeloos de zorg en verantwoordelijkheid voor een familielid of buurtgenoot op zich. Dat is onbetaalbaar.

Het CDA wil deze mensen dichtbij ons houden. Het meldpunt is speciaal bedoeld om ervaringen rond de decentralisaties snel op te kunnen vangen. Waar lopen ze tegenaan? Wat gaat er goed? En waar kunnen we ze – lokaal of landelijk – misschien mee helpen? Dat is de betekenis van de slogan van het meldpunt: ‘wij zijn er voor u!’

Het meldpunt is zeker niet bedoeld om gemeenten de maat te nemen als zich problemen voordoen. Daar zijn de mantelzorgers zelf ook niet mee geholpen. De reacties worden altijd vertrouwelijk behandeld en zoveel mogelijk voorzien van een passend antwoord.

Voor zover een ingezonden reactie betrekking heeft op een strikt lokale aangelegenheid in Bernisse of Spijkenisse, zal Mona Keijzer – na overleg met de indiener – deze onder onze aandacht brengen. Wij kunnen dan zelf beoordelen of we voor u in dat specifieke geval nog iets kunnen betekenen. Zo kunnen we als landelijk en plaatselijk CDA er samen voor zorgen dat we er voor de mensen zijn!

Er wordt ook rekening mee gehouden dat op het meldpunt reacties op andere zorgvragen binnenkomen. Ook in die gevallen, zullen deze reacties met de CDA afdelingen in Bernisse en Spijkenisse worden gedeeld.

Het meldpunt blijft in ieder geval tot eind januari actief.

Uiteraard kunt u zich ook rechtsreeks tot ons wenden. Mocht u andere zaken onder de aandacht van CDA Nissewaard willen brengen dan kunt u altijd een email sturen naar info@nissewaard-cda.nl. Ons motto is immers niet voor niets: “Samen voor Nissewaard”.

Bestuurder CDA Spijkenisse start Rechtswinkel Nissewaard

CDA-er Niels Smoor opent op 27 november een rechtswinkel voor de gemeente Nissewaard. Inwoners kunnen vanaf die datum iedere donderdag tussen 19.30 en 20.30 uur in De Boekenberg op het spreekuur terecht voor onpartijdig en onafhankelijk juridisch advies. Iedere bezoeker wordt wel een donatie verzocht van € 2,- voor de administratie. De adviezen zijn gratis.

De rechtswinkel wordt bemand door een mix van juridisch geschoolde vrijwilligers, waaronder ervaren mensen en studenten. U kunt met vragen terecht op het gebied van arbeidsrecht, consumentenrecht, familierecht, huurrecht en sociaal verzekeringsrecht. Dit zijn de gebieden waarop particulieren regelmatig tegen problemen aanlopen en waar zij advies over nodig hebben. Ook hebben de rechtswinkeliers kennis van de markt en weten zij waar men naar moet kijken om kwaliteit te kunnen herkennen in verband met doorverwijzing.

De rechtswinkel vervult daarnaast een maatschappelijke positie. Men rapporteert als rechtswinkel doorgaans in het verband van de subsidieverstrekking aan de gemeente aangaande de onderwerpen die veel aandacht hebben gevraagd in het afgelopen jaar. De gemeente kan de burger daardoor weer beter van dienst zijn.

Oprichter Niels Smoor heeft rechten gestudeerd in Rotterdam. Hij is reeds jarenlang werkzaam bij de Rechtswinkel in Zwijndrecht. Hij staat als 8e op de kieslijst van CDA Nissewaard. In 2012 lagen de plannen voor een eigen rechtswinkel al klaar en nu hij eindelijk wat tijd daarvoor beschikbaar heeft gevonden, geeft hij hier uitvoering aan. Een onafhankelijke rechtswinkel in de directe omgeving is volgens hem belangrijk, omdat sommige mensen niet goed weten waar zij hulp moeten zoeken die ze kunnen vertrouwen en anderen kunnen zelfs het bedrag voor gesubsidieerde rechtsbijstand niet betalen. Rechtswinkel Nissewaard biedt hen een passende oplossing.

Aanmelden of reserveren voor de rechtswinkel is niet nodig. Ga naar www.rechtswinkel-nissewaard.NU  voor meer informatie en openingstijden.

Sybrand Buma in Nissewaard op 15 november!

tl_files/cda/images/Siebrand foto II.jpg

De campagne van het CDA Nissewaard voor de raadsverkiezingen van 19 november draait op volle toeren. Ter ondersteuning van onze campagne hebben we partijleider Sybrand Buma bereid gevonden om op 15 november mee te gaan op campagne voor CDA Nissewaard. Want ook de nieuwe gemeente Nissewaard verdient een sterk CDA!

Op 31 oktober hadden wij partijvoorzitter Ruth Peetoom te gast in De Drenkwaard in Zuidland. Daar hield zij een inspirerend betoog over de nieuwe koers van het CDA, voor de CDA leden van Voorne- Putten en vele andere belangstellenden. De laatste verkiezingsuitslagen laten ook zien dat veel kiezers achter deze koers van het CDA staan.

Voor 15 november, de laatste zaterdag voor de verkiezingen, hebben wij Sybrand Buma gevraagd of hij aanwezig wil zijn bij de laatste grote activiteit van de campagne van  CDA Nissewaard. Ondanks zijn volle agenda heeft hij in principe toegezegd die dag aanwezig te zijn. Tijdens de campagnedag zal hij in gesprek gaan met inwoners van Spijkenisse en in de Bernisser dorpen.

Sybrand Buma verwacht op 15 november om 11.00 uur in De Boekenberg aan te komen en zal rond 12 uur en 13 uur de respectievelijke winkelcentra in Zuidland en Heenvliet bezoeken, waarna hij zal doorreizen naar de Krimpenerwaard.

Raadsvergadering Bernisse 14 oktober 2014

Tijdens het vragenrecht heeft de CDA-fractie Bernisse vragen gesteld over het fietspad “Rondje Voorne-Putten” ter hoogte van polder Zuidoord. Daarnaast heeft de fractie vragen gesteld over handhaving bestemmingsplan buitengebied.

 

WMO-beleidsplan 2015-2016 etc

Bij de bespreking van het “WMO-beleidsplan 2015-2016 etc” heeft de CDA-fractie aangegeven dat ze verwacht dat het beleidsplan leidt tot een aantal verbeteringen. Zo kunnen ouderen op een verantwoorde manier langer thuis wonen, komen er wijkteams, 1 gezin -1 plan - 1 regisseur, zijn er kortere lijnen, komt er tijdige actie, zijn er liefst geen wachtlijsten en is er sociale controle. De fractie hoopt dat de inwoners snel wennen aan de veranderingen en er ook aan mee kunnen werken zodat de titel van het WMO-beleidsplan: “We doen het samen” waargemaakt gaat worden.

De CDA-fractie heeft echter ook haar zorgen uitgesproken. Zo moeten we met elkaar alert blijven en in de gaten houden dat er geen mensen tussen wal en schip raken. Zo nodig moeten we gebruik maken van de diverse evaluatiemomenten en desnoods van de hardheidsclausule.

De fractie heeft het college bedankt dat ze de hartekreet van het CDA heeft gehoord door het bedrag dat de raad eerder heeft onttrokken uit de WMO reserve weer terug te brengen waar het hoort. Er is een bedrag van ruim € 500.000 beschikbaar om het beleid verdere inhoud te geven en nog onzekere situaties op te vangen.

 

1e notitie belastingen Nissewaard, verordeningen

De CDA-fractie heeft geconstateerd dat het door het CDA aangegeven kader tijdens het bespreken van de Kadernota is gehonoreerd. Voor 2015 is namelijk een index van 2% toegepast.

 De OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste belastingen voor inwoners. Onze inwoners voelen die het hardst in de portemonnee.

De OZB lijkt stevig te stijgen. Alhoewel een waardedaling van de woningen wordt voorzien, worden de tarieven zodanig verhoogd dat het totaal niet boven de 2% verhoging komt. De CDA-fractie is daar niet blij mee, maar begrijpt de keuze om geen gat in de inkomsten te schieten. We wachten het definitieve voorstel echter kritisch af en zullen dan ons standpunt bepalen.

De rioolheffingen gaat voor de inwoners van Bernisse flink omlaag. Huurders hoeven zelfs helemaal geen rioolheffing meer te betalen, omdat de rioolheffing wordt geheven van de eigenaren. Wij vinden deze keuze logisch, maar vragen ons wel af wat dit betekent voor “De Zes Kernen”. Daarnaast vragen we ons af hoe lang het duurt tot dat huurders deze lasten krijgen doorbelast in de huur.

De afvalstoffenheffing gaat voor de inwoners van Bernisse omhoog. Bovendien constateren we een verschil in dienstverlening tussen gemeente Spijkenisse en Bernisse. Zo kan men in Spijkenisse ongelimiteerd de gemeentewerf bezoeken. In Bernisse is dit beperkt tot vijf keer. De CDA-fractie vindt dit onacceptabel. We hebben er begrip voor dat dit niet snel kan worden geharmoniseerd, maar het college kan tenminste de limitering opheffen of verruimen. Tijdens de raadsvergadering hebben we dan ook ingestemd met een amendement van PvdA/D’66 om gratis een extra strippenkaart te verstrekken als daar om wordt gevraagd.

Samengevat heeft de fractie een lastenvermindering geconstateerd voor gezinnen en huurders. Alleenstaanden krijgen in het algemeen hogere lasten. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er per direct geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een éénpersoons en meerpersoons huishouden.

 

Kaderplan Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het lijkt er op dat met het kaderplan het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in Bernisse gemiddeld op een hoger niveau komt dan nu het geval is, en er ook meer onderscheid wordt gemaakt in kwaliteit binnen onderscheidende onderdelen. De CDA-fractie pleit al langer voor deze punten. De CDA-fractie heeft dan ingestemd met dit kaderplan.

  

Motie “Gebruik stemlokalen”

De CDA-fractie heeft kennisgenomen van het besluit van het college om de beleidslijn van de gemeente Spijkenisse om accommodaties geen vergoeding te betalen voor het beschikbaar stellen van een ruimte voor het stembureau over te nemen voor de in de gemeente Bernisse gelegen stembureaus. Dit heeft er toe geleid dat er voor een aantal andere locaties is gekozen.

De CDA-fractie vindt dit besluit niet acceptabel, omdat onder andere de accommodaties in de gemeente Bernisse worden geëxploiteerd door vrijwilligers, voor wie huur een belangrijke imkomstenbron is om de kosten te dekken.

De CDA-fractie heeft dan ook een motie ingediend en het college verzocht om:

 1. Te onderzoeken of het alsnog mogelijk is om de stemlokalen op de vertrouwde locaties te huisvesten;

 2. De kosten hiervoor inzichtelijk te maken en ten laste te brengen van de Algemene Reserve van de gemeente Bernisse

De motie is gesteund door LOB, waardoor de motie in meerderheid is aangenomen. De praktische mogelijkheden worden nu onderzocht in verband met mogelijk reeds gemaakte kosten.

 

Veilig naar school langs de Groene Kruisweg/Welleweg (heenvliet)

Het CDA zet zich in voor de veiligheid van schoolgaande kinderen en vraagt de provinciale CDA-collega's om hulp. De verkeerssituatie nabij de scholen van Heenvliet laat namelijk soms wat te wensen over. 

Enige maanden geleden, op 30 juni 2014, vond in Heenvliet een ernstig ongeluk plaats op de Groene Kruisweg ter hoogte van de Welleweg, waarbij een scholier uit groep 8 zwaar gewond raakte. Veelal kiezen scholieren voor de Welleweg omdat dit een kortere verbinding tussen huis en school betekent. Zij moeten daar de Groene Kruisweg oversteken (dubbelbaans) en vervolgens een vrijliggende busbaan. Wij hebben signalen dat er op die plek vaker (ernstige) ongelukken plaatsvinden.

Het CDA hecht veel belang aan veilige routes van en naar scholen. Het valt op dat er ter plekke geen signalering aanwezig is zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is bij Geervliet (Ringdijk, Middeldijk). De vragen die aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie zijn gesteld om hierbij duidelijkheid en hopelijk veiligheid te verzorgen:

1. Is uw college bekend met het ongeluk dat op bovengenoemde locatie plaatsvond en waarbij een scholier uit groep 8 was betrokken?
2. Hoeveel ongelukken zijn de afgelopen 10 jaar op deze locatie gebeurd?
3. Hoe veilig en overzichtelijk vindt het college van GS de oversteek op die locatie?
4. Wat zijn de mogelijkheden om de verkeerssituatie te verbeteren zonder daarbij de Welleweg volledig af te sluiten?

Vanaf 23 oktober 2014 wachten wij op antwoorden.

Waar zijn onze CDA-ers de komende tijd te ontmoeten?

Het CDA Nissewaard is al veel op pad geweest en zal de komende weken nog door Bernisse en Spijkenisse rondtrekken om met u van gedachten te wisselen!

Graag zien wij u in de komende dagen verschijnen bij onze activiteiten. Wij spreken u graag. Daarbij informeren wij u graag over onze standpunten en ons programma voor de komende jaren. Van u kunnen wij weer leren wat er speelt en niet door de politiek is opgemerkt. Bij u wordt zichtbaar wat het beleid voor gevolgen heeft. In sommige gevallen is dat niet voorzien en moet daar snel een oplossing voor komen. En vaak heeft u al een oplossing voor problemen die nog niet zijn opmerkt. Dus schroom niet, en kom ons of bij ons informeren!

Zaterdag 25 oktober 2014 Abbenbroekvan 10.30- 11.30 uur
  Zuidlandvan 12.00- 13.30 uur
Vrijdag 31 oktober 2014Debat bij AC SpijkenisseJan v. Scorelstraat 2, Spijkenissevan 17.00- 20.00 uur
 CDA federatie ManifestatieDrenkwaard, Molendijk, Zuidlandvan 19.30- 22.00 uur
Zaterdag 1 november 2014 Oudenhoornvan 10.00- 11.00 uur
  Centrum Spijkenissevan 11.00- 12.00 uur
  Winkelcentrum Sterrenhofvan 12.00- 13.00 uur
  Winkelcentrum Groenewoudvan 12.00- 13.00 uur
  Winkelcentrum Waterlandvan 13.00- 14.00 uur
Dinsdag 4 november 2014Debat voor Ipse de BruggeBurgerzaal, Stadhuis Spijkenissevan 19.30- 22.00 uur
Vrijdag 7 november 2014Debat in Atlas HotelGroene Kruisweg 11, Spijkenissevan 19.30- 22:00 uur
Zaterdag 8 november 2014 Centrum Spijkenissevan 11.00- 14.00 uur
  Winkelcentrum De Akkersvan 12.00- 13.30 uur
  Hekelingenvan 13.30- 15.00 uur
Zaterdag 15 november 2014 Centrum Spijkenissevan 11.00- 14.00 uur
Zaterdag 15 november 2014Debat in de BoekenbergBibliotheek, Markt 40, Spijkenissevan 14.30- 17.00 uur

 

Raadsvergadering Spijkenisse, 15 oktober 2014

Agendapunt 6 Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse

In de afgelopen periode zijn we als raad regelmatig bijgepraat over de situatie in het Centrum. Met name waar het gaat om teruglopen van aantal bezoekers, ondernemers die noodgedwongen hun deuren moeten sluiten en veel gehoorde klacht over de hoge parkeertarieven. We beseffen daarom ook dat het noodzakelijk is om de nodige ingrepen te moeten doen om het centrum weer aantrekkelijk te maken. We kunnen daarom instemmen met de voorstellen die voor ons liggen. We beseffen dat er nu heel veel geld in het centrum gestoken wordt en dat alle partijen hier achter staan en het nodig vinden om in het centrum te investeren. Daarom verzoekt de CDA fractie Spijkenisse het college dan om het komend jaar een beleidsvisie voor de komende jaren te ontwikkelen.

De motie van de PVDA - We proberen binnen de raad nu met zijn allen te gaan voor het belang van de stad en het Centrum in het bijzonder. Daarvoor zijn moedige besluiten nodig die heel veel geld kosten. Nu de raad zo unaniem is, past het niet dat 1 partij met een motie komt met andere voorstellen. Laten we nu haast maken en wij zijn geen voorstander van om andere voorstellen uit te werken en de uitvoering in de vertraging te brengen. Laten we hopen dat de PvdA zich loyaal achter het voorstel blijft scharen zoals dat ook in de commissie is gedaan.

 

Agendapunt 7 Harmonisatie belastingen Nissewaard

De OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijke belastingen die door de inwoners worden betaald en die een behoorlijke aanslag leggen op het financieel huishoudboekje van de inwoners. Daarom vindt de CDA-fractie het belangrijk dat we zowel nu en in de komende jaren hier zorgvuldig mee blijven omgegaan. Voor ons ligt het voorstel om de tarieven voor 2015 vast te stellen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing en doet u een aanbeveling voor de verhoging van OZB aan de nieuwe raad van Nissewaard. We constateren dat voor de verhoging van OZB een index van 2% wordt toegepast. Dat ligt in de lijn zoals ook in de kadernota is opgenomen. Als we kijken naar de huidige tarieven die voor de verschillende belastingen worden betaald door de inwoners van Bernisse en Spijkenisse dan zit daar nogal enkele verschillen tussen. Maar door de harmonisatie van deze belastingen worden de tarieven gelijk getrokken en gaan de inwoners van Nissewaard van januari 2015 uiteindelijk niet meer belasting betalen. Dit ligt dan ook in de lijn die beloofd is aan de inwoners van Bernisse en Spijkenisse.

Om de harmonisatie voor zowel de rioolheffing als de afvalstoffenheffing mogelijk te maken wordt een onttrekking gedaan uit enkele bestemmingsreserves van Spijkenisse om een tariefsstijging in de hand te houden. Hiermee investeert de gemeente Spijkenisse in de harmonisatie van de belastingen. Dit geldt echter voor de periode van 3 jaren. Hoe het daarna gaat lees ik niet in de stukken. Wij verzoeken het college daarom ook nu alvast na te denken hoe en waar de dekking voor de jaren daarna wordt gevonden. De CDA-fractie vindt het belangrijk dat de inwoners over drie jaren niet met een forse stijging van de belastingen te maken krijgen.

 

Agendapunt 9 Waterrijk

De CDA-fractie heeft in de commissie ingestemd met het voorstel. Wij begrijpen dat de huidige bewoners niet blij zijn met dit plan, en opkomen voor hun leefomgeving, Maar wij moeten ook beseffen dat de door de economische omstandigheden het oorspronkelijke plan moest worden aangepast. Wij merken er hierbij wel op dat in onze beleving veel met de bewoners is overlegd en alles aan gedaan is om de kwaliteit van de bebouwing van hoog niveau houden. Investeringen in Hekelingen waarbij de bewoners zelf ook in het dorp kunnen blijven wonen zijn voor de toekomst goed. Daarbij willen we graag dat de bewoners in alle toekomstige plannen nauw betrekken blijven zodat het dorp het eigen karakter en sfeer blijft behouden. Voor Spijkenisse is bouwen van belang vanwege o.a. de financiële positie. We hopen dat hiermee ook weer nieuwe belangstelling gaat ontstaan voor Heer en Meester. We zouden graag zien dat deze wijk verder ontwikkeld wordt. 

CDA is blij met betaalbare koopwoningen voor jongeren

Het CDA Spijkenisse is blij dat er een nieuwe bestemming is voor de voormalige woonboerderij aan de Stationstraat in het centrum van Spijkenisse. De Boerderij, die als laatste bestemming als onbemand benzinestation heeft gefunctioneerd, wordt in oude glorie hersteld zodat het aanzicht heel erg lijkt op de boerderij van vroeger. Het woonhuis kan behouden blijven.

De prijzen variëren van een kleine zeventigduizend euro tot honderddertigduizend euro. Door de lage rente die op dit moment in de markt geldt kunnen jongeren tegen zeer betaalbare maandlasten een eerste woning kopen.

Het plan voldoet ook aan de uitgangspunten voor het CDA om de open plekken in het centrum in te vullen met kleine projecten zodat de complete stad in de komende periode wordt afgerond zonder dat er nieuwe risico’s ontstaan van grote bouwprojecten waarvan het de vraag is of alle woningen verkocht kunnen worden.

Pieter Verhoog

Steunraadslid namens de CDA-fractie in Spijkenisse, woordvoerder in de commissie ROB.

Schoonmaak in Bernisse

tl_files/cda/Nieuw 2012/10511532_853948387959839_1653717922264536638_o.jpg  tl_files/cda/Nieuw 2012/10644693_853948504626494_1371488607960903216_o.jpg

Het zwembad in Zuidland wordt volledig gerund door vrijwilligers die wel wat hulp kunnen gebruiken. Zij kampen met een teruglopend aantal actieve vrijwilligers en zouden dat aantal graag vergroten.

Voor de grote eindschoonmaak heeft het CDA Nissewaard met de leden van Bernisse en Spijkenisse de handen uit de mouwen gestoken. Daarbij schuwden wij ook de zware of vieze klussen niet! Wij hebben ook nog het een en ander geleerd over de ingenieuze wijze waarop zij dit zwembad geheel op sponsorgelden draaiende houden.

 tl_files/cda/Nieuw 2012/1979224_853948101293201_1196238461086070457_o.jpg tl_files/cda/Nieuw 2012/10628696_853948511293160_3425194286305026001_o.jpg tl_files/cda/Nieuw 2012/1602080_853948111293200_4129043809254930663_o.jpg  tl_files/cda/Nieuw 2012/1932773_853948291293182_7155928342025562098_o.jpg

  tl_files/cda/Nieuw 2012/10556936_853948484626496_1794116491357629975_o.jpg    tl_files/cda/Nieuw 2012/10683452_853948501293161_2816949907776657603_o.jpg  tl_files/cda/Nieuw 2012/10694451_853948157959862_3429195353019422491_o.jpg 

Raadsvergadering Bernisse, 23 september 2014

Tijdens de raadsvergadering van 23 september 2014 in Bernisse hebben wij diverse punten besproken.

Agendapunt drie was het “Vragenrecht”

Eerder hebben we in deze raad een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen. Het college zou hiervoor een beleidskader opstellen, waarna verenigingen en stichtingen een aanvraag konden indienen. Op de site van de gemeente hebben we het document “Beleidsregel Verenigingsinitiatieven” gelezen. Dit document is op 24 juni 2014 door het college vastgesteld. De CDA-fractie Bernisse kan zich niet herinneren dat het college de raad over deze beleidsregel heeft geïnformeerd. 
Klopt dit? Wat is hiervan de reden?

Daarnaast hebben we de indruk dat er pas medio augustus actief is gepubliceerd over dit extra budget en dat er toen ook een aanvraagformulier onder de aandacht is gebracht. 
Klopt het dat pas medio augustus actief één en ander bekend is gemaakt?

Zo ja, dan vinden we het moment tussen aanvraag en moment van uitvoeren wel erg kort. In de beleidsregel is namelijk te lezen dat het initiatief in 2014 moet worden uitgevoerd. De CDA-fractie wil ervoor pleiten dat initiatieven ook in de eerste helft van 2015 mogen worden uitgevoerd om zo verenigingen de gelegenheid te geven om met een goed en doordacht initiatief te komen om de leefbaarheid te bevorderen.

 

Agendapunt acht was de “Informatie vanuit het college”

Memo 14.0010385, Vergoeding gebruik stemlokalen
In het memo wordt toegelicht waarom het college ervoor heeft gekozen om geen vergoeding te betalen voor het gebruik van accommodaties ten behoeve van de stemlokalen. De argumenten die worden aangevoerd zijn wellicht verdedigbaar, maar de CDA-fractie is het niet eens met deze gedachtegang.

De accommodaties zijn op afstand gezet van de gemeente. Vrijwilligers hebben zich bereid verklaard om zich te verenigen in een stichting en de exploitatie op zich te nemen. De CDA-fractie vindt het dan ook vanzelfsprekend dat een ieder die gebruik wil maken van de accommodaties daarvoor huur betaalt. Dus ook de gemeente Bernisse. Voor de vrijwilligers is huur immers een belangrijke inkomstenbron.

De wijze waarop het college één en ander gelijkstelt met de gemeente Spijkenisse vindt de CDA-fractie op zijn zachtst gezegd: “niet slim”. Of zoals de Engelsen zeggen: “Penny wise, pound foolish”. Het accommodatiebeleid van Bernisse is niet vergelijkbaar met dat van de gemeente Spijkenisse. Als het college wil harmoniseren, doe dit dan op alle fronten van het accommodatiebeleid.

  

Agendapunt negen was de “Intergemeentelijke samenwerking VP, Strategische Agenda”

Het rapport “Veerkrachtig bestuur op Voorne-Putten”, hetgeen we begin van dit jaar in deze raad hebben besproken, gaf snoeihard aan dat de regionale bestuurskracht onder de maat is. De conclusies waren scherp.

De CDA-fractie Bernisse is dan ook blij met voorliggende Strategische Agenda. De fractie heeft al meerdere keren aangegeven dat de samenwerking tussen de gemeenten op VP te wensen over laat. We doen daarmee ons zelf te kort en laten mogelijkheden liggen om kansen te creëren voor ons gebied en onze inwoners. Het wordt dan ook hoog tijd dat er iets gebeurt en dat we als één gezicht naar buiten (buiten VP) treden. In een recent overleg met de CDA-statenfractie van Zuid-Holland werd ons deze noodzaak nog eens bevestigd. Als we als VP geen eensluidend standpunt laten horen over diverse onderwerpen, is het voor statenleden lastig om te bepalen wat VP wil en hoe zij VP kunnen ondersteunen.

De afzonderlijke gemeenten moeten niet bang zijn om in te leveren. Integendeel. De CDA-fractie herhaalt nog maar eens het motto van de Verenigde Staten: E pluribus unum, Latijn voor “Uit velen één”.

Het concept voor de "Strategische Agenda Voorne-Putten 2014 - 2018" beschrijft de ambities van Voorne-Putten, die vervolgens worden vertaald in vier centrale programma's: (1) Economie, (2) Groen, Toerisme en recreatie, (3) Wonen, en (4) Maatschappelijke Zaken. Deze programma's zijn geconcretiseerd in werkplannen. Naast deze vier programma's worden de werkzaamheden van de verschillende portefeuillehoudersoverleggen gepositioneerd en wordt inhoud gegeven aan twee overstijgende thema's, namelijk Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid. Tot slot wordt een specifieke, integrale gebiedsgerichte opgave benoemd.

De Strategische Agenda eindigt met een voorstel tot invulling van de wijze waarop de samenwerking op Voorne-Putten, bestuurlijk, gestalte kan krijgen op basis van de gemaakte inhoudelijke keuzes. De meest directe vorm om hier inhoud aan te geven is het oprichten van een gemeenschappelijke regeling Voorne-Putten. De CDA-fractie heeft daar echter niet zoveel vertrouwen in. We verwachten dat het lang gaat duren tot er overeenstemming is over de overdracht van bevoegdheden, stemverhouding, en de invloed van de raden. Daarnaast wordt in de praktijk de afstand tussen burger en besluitvorming groter.

De CDA-fractie omarmt het voorstel en stemt er dan ook mee in. We vinden het echter belangrijk dat u de haalbaarheid van een GR met prioriteit toetst. We moeten namelijk niet langer wachten. Als tijdens de gezamenlijke radenbijeenkomst VP blijkt dat gemeenten of politieke partijen niet de bereidheid hebben om nu gas te geven, vindt onze fractie dat de gemeente Nissewaard het heft in eigen hand moet nemen. Dan geven wij dus gas. Uiteraard moeten we de deur openhouden voor de anderen. Het ligt dan het meest voor de hand om allerlei samenwerkingsvormen af te spreken. Zo zouden we bijvoorbeeld de WMO beleidsplannen van Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis kunnen integreren met de WMO beleidsplannen van Nissewaard. Alternatief zou een centrumgemeente constructie kunnen zijn, waarbij één gemeente de lead heeft en andere gemeenten diensten afnemen.

  

Agendapunt tien was de “Kadernota Participatiewet”

Dit agendapunt is voor vanavond 23 september 2014 de 1e in een reeks in het kader van de drie decentralisaties. Daarom vooraf een paar kanttekeningen die voor agendapunten #10 t/m #14 gelden:

·     De gemeenten krijgen taken uit te voeren om dichterbij de mensen die het betreft, beter maar ook economisch voordeliger maatwerk te leveren.

·     Veranderingen vinden we meestal niet leuk, maar zijn een uitdaging als de maatregelen de kwaliteit van leven voor de doelgroep verbetert.

·     Laten we met elkaar alert zijn op de ontwikkelingen die anders uitpakken dan bedoeld. Daarvoor zijn ook evaluatiemomenten ingebouwd.

·     Een compliment aan de ambtelijke organisatie die gezorgd hebben voor informatie, discussieavonden en uiteindelijk deze stukken die ervoor moeten zorgen dat op 1-1-2015 de diverse maatregelen kunnen ingaan.

De opzet om iedereen, naar vermogen, mee te laten doen/werken en daarmee meer zelfstandigheid en gevoel van eigenwaarde te verkrijgen vraagt van heel Nederland een omslag in denken en doen. Deze kadernota geeft een opsomming van de maatregelen die dit mede moet bevorderen.

 We hebben één vraag gesteld: “Waarom staat op het titelblad “Spijkenisse, een nieuwe stad aan de Oude Maas”?

 

Agendapunt elf was de “Kostendelersnorm en wijziging alleenstaande ouders

De kostendelersnorm - ingaande 1-1-2015 voor de nieuwe gevallen, en 1-7-2015 voor de bestaande gevallen - beoogt een stapeling van uitkeringen binnen één huishouden te voorkomen. Deze Wet werk+bijstand heeft als doel om mensen actiever te maken door meer in te zetten op de eigen mogelijkheden. De Regering probeert de bijstand hiermee houdbaar en toegankelijk te houden.

De bijdrage in de kosten van kinderen wijzigt door de verlaging van de uitkeringsnorm van alleenstaande ouders en een hervorming van regelingen die ouders financieel ondersteunen. Het doel is het vereenvoudigen van regelingen en ervoor zorgen dat werken meer loont.

De CDA-fractie steunt dit voorstel. We willen er echter voor waken en pleiten dat er rekening wordt gehouden met bijzondere en moeilijke situaties.

  

Agendapunt twaalf betrof de “Nota Jonggehandicapten in de Participatiewet

De CDA-fractie kan instemmen met dit voorstel, maar de financiën zijn nog niet rond. Wanneer verwacht de wethouder daar zekerheid over te kunnen geven ?

  

Agendapunt dertien was de Nota Tegenprestatie in de Participatiewet

Met ingang van 1 januari 2015 wordt voor het ontvangen van een Wwb-uitkering de verplichting verbonden “naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten“. Het voorgestelde plan “in april aansluiten bij de maand van de tegenprestatie” is een mooie pilot. Maar ook dit onderwerp zal nog een heel groeiproces kosten om het voor de betrokkenen als vanzelfsprekend te laten ervaren.

De voorgestelde regels en uitzonderingen lijken aanvaardbaar.  Gezien de omvang van de groep (1200 personen) en omdat er maar 150 plaatsen beschikbaar zijn, kan een groot deel van de groep nog even wennen aan het idee.

Wie weet, kan de deelname in een aantal gevallen de re-integratie bevorderen, ondanks dat dat niet de 1e opzet is.

Waarom worden deelnemers betaald met intrekking van hun uitkering, terwijl er geen sprake is van een “baan”? Kan de wethouder dat toelichten?

  

Agendapunt veertien was de  “Verordening handhaving e.d. en clientenparticipatie

We begrijpen dat deze verordening handhaving soms nodig is, maar we hopen dat er zo min mogelijk gebruik van wordt gemaakt.

Niet ieder agendapunt is even leesbaar, maar dit voorstel is voor mij wat moeilijk en staat mij eigenlijk van begin tot eind TEGEN.

 Naar aanleiding van de verordening cliëntenparticipatie hebben we twee vragen:

1.  Artikel 3 punt 2
Er worden 3 deelnemende gemeenten opgesomd: Bernisse, Brielle en Bernisse. Dus 2x Bernisse. Waarschijnlijk wordt er Spijkenisse bedoeld?

2.  Artikel 4 punt 1
In 2015 is er geen college van Bernisse. Wordt dit dan ook voor 2015 geregeld?

 

Agendapunt achttien was het “Gezondheidsbeleid 2014-2017” 

GEZONDHEID

Je wenst het elkaar toe. Meestal ervaar je gezondheid als vanzelfsprekend, maar iedere zieke is er een teveel. Wat er aan preventie wordt besteed, levert meer op dan alleen het voorkomen van kosten. Pijn en leed zijn niet in geld uit te drukken.

De cijfers voor Bernisse zijn mooi, vaak beter dan het landelijk gemiddelde. Toch zou ik in het stuk met mijn rode juffenpotlood de woorden BELEIDSARM en VANWEGE DE FINANCIEN en VERPLICHTING 1X IN DE 4 JAAR GEZONDHEIDSBELEID VASTSTELLEN willen doorstrepen. De CDA-fractie leest daarin: “We zitten wel goed. We hoeven niet nog beter.”

Een mooi voorbeeld is de campagne tegen te vroeg en teveel drinken van alcohol. Recente cijfers geven aan dat de campagne wel degelijk aanslaat en de jeugd bewust later en minder drinkt. Steeds, als er door onderzoeken noodzakelijke verbeteringen boven tafel komen, zou dit opgepakt moeten worden. Dus juist niet beleidsarm maar beleidsgereed klaar staan.

1.  Op pagina 2 van het raadsvoorstel staat onder inbreng van de Raad:
“ … Verder wordt in de raad de wens uitgesproken om de rapportages van de GGD ook na de herindeling per kern te blijven uitvoeren en de cijfermatige gegevens van Bernisse op te nemen.”
Wordt nu deze wens gehonoreerd?

2.  Wordt het advies van de WMO Adviesraad uitgevoerd, namelijk dat belangrijke onderdelen worden opgenomen in het WMO-beleidsplan?

 

De beantwoording volgt spoedig.

Tussenstand campagne 2014

Het nieuwe CDA Nissewaard is zeer actief geweest de laatste tijd. Reden waarom wij u graag een impressie geven van de activiteiten.

 tl_files/cda/janny in geervliet.jpg tl_files/cda/bas op fiets.jpg tl_files/cda/overgangsbestuur.jpg tl_files/cda/janny en pieter.jpg tl_files/cda/cda in spijkenisse.jpg tl_files/cda/cda in spijkenisse 2.jpg tl_files/cda/cda in geervliet.jpg tl_files/cda/IMG_20140913_100350.jpg tl_files/cda/IMG_20140913_101800.jpg tl_files/cda/IMG_20140913_113934.jpg tl_files/cda/collega's met vermelding.jpg tl_files/cda/IMG_20140913_114015.jpg 

HH: Zorg goed voor jouw kern... GA STEMMEN op 19 november!

Herhaling: Langs het tuinpad van mijn vader....

Veel lezers herinneren zich ongetwijfeld het lied van Wim Sonneveld, waarin hij zich met spijt en weemoed afvraagt wat er met het dorp waarin hij opgroeide gebeurd is. De tekst van Friso Wiegersma is prachtig en Wim Sonneveld zingt het op de manier waarop je een pas overleden vriend zou bezingen. Je hoort de voorzichtige aanvaarding van het feit, en het verlangen naar gelukkiger tijden. Beide gevoelens lijken tegenstrijdig, maar horen er, denk ik, bij in dat soort situaties.

Veel Bernissenaren zullen die zelfde tegenstrijdigheid van gevoelens nu ook herkennen.

Allen wonen we in al een hele tijd in een dorp of op het platte land en velen kunnen in hun familie generaties ver terugkijken op het dorpse leven. We kunnen er bijna met zekerheid van uit gaan dat we in een dorp, of op het platte land wonen omdat we dat graag willen en ons thuis voelen in het dorpse leven. Ook wij zullen allemaal inmiddels een voorzichtige aanvaarding hebben van het feit dat we per 1 januari 2015 in de gemeente Nissewaard zullen wonen. Er zullen weinigen zijn die daarvoor de vlag uitsteken, want velen zullen zich bezorgd afvragen wat de invloed van deze fusie op de Bernisser dorpen en polders zal zijn.

De grootste invloed op de toekomst van onze dorpen en het polderlandschap, heeft iedere inwoner helemaal zelf. Iedere inwoner kan deelnemen aan het sociale leven van het dorp, blijven omzien naar zijn dorpsgenoten, lid worden en blijven van een vereniging en er zo voor zorgen dat de sociale structuren in het dorp in stand gehouden worden. Het is in ieders belang dat de organisaties die zorgen voor het cement in de samenleving, zoals onze kerken, al onze verenigingen, onze middenstanders en onze politieke partijen in stand gehouden blijven. In bijna al die organisaties zijn vrijwilligers in de weer voor de gemeenschap; zij verdienen, niet even maar permanent, uw medewerking en uw steun.

Ook kunt u invloed uitoefenen door bij het stemmen een bewuste keus te maken voor onze dorpen en ons platte land.

Wat u nooit moet doen bij een verkiezing is, niet stemmen.

U bent het aan uw gezin, familie, vereniging, kerkgemeenschap en uw overige dorpgenoten verplicht te gaan stemmen. U roept zelfs uw vrienden, buren en kennissen op om te gaan stemmen, want; niet stemmen is a-sociaal.

Het lied van Wim Sonneveld eindigt met:
"Ik was een kind, hoe kon ik weten
dat het voorgoed voorbij zou gaan."

De lezers van dit artikel zijn geen kinderen. Zij lezen en denken en realiseren zich dat zij de toekomst van onze dropen en polders in hun hand hebben en vinden dat wat waardevol is voor henzelf en voor hun kinderen in stand gehouden moet worden.

Stem dus op 19 november (schrijf het nu in uw agenda!)

Dank u, namens alle Bernissenaren,

tl_files/cda/P1120020a.jpg  Bas Muilwijk, voorzitter CDA Bernisse  

CDA Nissewaard stroopt de mouwen op

Tijdens de ledenvergadering van de het CDA Nissewaard i.o. op 9 september hebben de kandidaten voor de komende verkiezing zich gepresenteerd aan de leden. Alle aanwezige leden hebben hun vragen kunnen stellen aan de kandidaten en zich uit kunnen spreken over de plaats op de kieslijst van elke kandidaat.

Met alom waardering voor de kandidaten  en voor de methode van om-en-om plaatsen is elke kandidaat met applaus door de ledenvergadering aangewezen als vertegenwoordiger van het CDA  in de gemeenteraad  van Nissewaard.

De gevolgde wijze van plaatsen op de lijst maakt de lijst herkenbaar voor zowel Bernissenaren als Spijkenissers en kan iedere kiezer een vertegenwoordiger uit de, nu nog,  eigen gemeente.

 Gezien het belang, zeker van verkiezingen bij herindeling, verwacht het CDA een grote opkomst op 19 november en veel CDA stemmers.

Onze CDA kandidaten zijn:

 

1. Kumar RamlalSpijkenisse
2. Bart OvergaauwZuidland
3. Pieter VerhoogSpijkenisse
4. Dick KlokHeenvliet
5. Dirk van der SchaafSpijkenisse
6. Bas MuilwijkZuidland
7. Nico HamerslagSpijkenisse
8. Niels SmoorSpijkenisse
9. Rene HuyerSpijkenisse

 

tl_files/cda/10608611_922154027814785_5157894787713736173_o.jpg

De Zeven Kernpunten van het CDA Nissewaard

 

 

CDA~pc1_groen_posVoor een Kernachtig Nissewaard

 

Dorpen en wijken

Elk dorp en elke wijk in Nissewaard telt mee. Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de gevoelens die leven binnen de dorpen en de wijken te leren kennen, en handelt daar ook naar, door dorpen en wijken vertrouwen te geven. De gemeente groeit, en de invloed van de inwoners groeit mee.

Veiligheid

Schoon, heel en veilig is onze woonomgeving. Alle inwoners kunnen daar een bijdrage in leveren. De overheid geeft handhaving daarbij hoge prioriteit, maar het CDA hecht daarnaast aan het schenken van vertrouwen aan de eigen inbreng van onze inwoners. Want controle is goed, maar vertrouwen is beter.

Verkeer

De bereikbaarheid van Voorne Putten, en dus ook van Nissewaard moet beter worden. Bij de aanleg en/of optimalisatie van nieuwe en bestaande weggedeelten heeft de veiligheid bij gebruik de hoogste prioriteit.  

Platteland

Nissewaard is een gemeente met unieke eigenschappen: Deels stedelijk, deels agrarisch, en bovendien unieke recreatiemogelijkheden door de aanwezigheid van het Bernisse-gebied en de recent ontwikkelde Spuimonding West en deUitwaaijer. De toeristische en agrarische mogelijkheden van Nissewaard krijgen van het CDA alle aandacht, wat moet leiden tot een sterke lokale economie.

Cultuur

De dorpskernen van Nissewaard kennen een rijke cultuurhistorie, ook waar het gaat om het verenigingsleven. Aangevuld met het theater, de bibliotheek en de bioscoopvoorziening liggen er voor Nissewaard grote mogelijkheden om via kunst, cultuur en sport mensen dichter bij elkaar te brengen. Het CDA beschouwt de gemeente als het orgaan, dat de realisering van die mogelijkheden moet faciliteren.

Zorg voor elkaar

Het CDA is een partij die het belang van alle mensen dient, met speciale aandacht voor hen die afhankelijk zijn van anderen, in welke vorm dan ook. De invoering van de Wmo mag niet leiden tot mensen die tussen wal en schip terechtkomen. Daarom is het van vitaal belang  dat met vertrouwendorps- en wijkgericht gewerkt wordt.

Klaar voor de toekomst

De toekomst lijkt op vele terreinen uitdagingen te bieden. Maar het CDA wil niet denken in doemscenario’s. Het CDA ziet daarin kansen, met als uitgangspunten haar eigen waardenpatroon en een doeltreffende gemeentelijke organisatie. Het CDA staat voor een financieel gezond beleid,en een sterke constructieve gemeenteraad.

Woonakkoord; want liberalen huren geen woning.

Bij het  aantreden van het kabinet Rutte-Samson was bij het vaststellen van het regeerakkoord het invoeren van een inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekering afgesproken.

Bij het bekend worden daarvan tuimelde nagenoeg de gehele achterban van de VVD over dit plan. Men vond, naar mijn idee terecht, dat als je iets kocht de prijs niet bepaald mocht worden door je inkomen. Het plan werd teruggenomen en de inkomensafhankelijkheid van de premie verdween. Ziedaar de invloed van de leden van een politieke partij.

 

Enige tijd geleden werd het woonakkoord ingevoerd. Het kabinet Rutte-Samson had geld nodig, zag daarvoor om zich heen en vond de reserves van de woningbouwverenigingen en meende dat zij daar recht op had. De woningbouwverenigingen moesten een verhuurdersheffing opbrengen van tezamen 1,7 miljard euro. Dat geld mocht terugverdiend worden door een inkomensafhankelijke huurverhoging te gaan vragen aan de huurders. Na enige schermutselingen met Ari Duivesteijn werd het voorstel aangenomen met steun van D66, die wat geld binnen haalde voor hun zelfgekozen stokpaardje, het onderwijs, en de CU en SGP, die hun eigen achterbannen voor een aantal eerdere bezuinigingen wisten te compenseren. De dames en heren politici vinden het altijd gemakkelijk als zij om hun doelen te bereiken een zondebok of boeman in het leven kunnen roepen. De geschiedenis laat daar een groot aantal verschrikkelijke voorbeelden van zien.

 

Men vond de “scheefhuurder” uit. Dames en heren politici en bestuurders stelden de inkomensgrens vast en verklaarden iedere huurder bij een woningbouwvereniging, die daarboven verdiende tot een vermaledijde scheefhuurder. Voor alle huurders van woningbouwverenigingen gold dat privacybescherming niet nodig was, want de belastingdienst moest de gegevens opsturen naar de woningbouwvereniging. Zij konden dan die verfoeide scheefhuurders opsnorren en financieel aanpakken.  

 

De SP en CDA hebben tegengestemd, beiden eigenlijk, omdat zij het voor de huurders en de woningbouwverenigingen opnamen.  We zitten nu met een situatie van geïnstitutionaliseerde discriminatie; een geval van apartheid dus. Om George Orwell  te citeren: ‘Varkens zijn meer gelijk dan andere dieren’.

 

Verdien je meer dan € 36.000,- per jaar en huur je een woning? Dan mag je extra belast worden. Verdien je meer dan € 36.000,- en heb je een koopwoning, dan word je niet extra belast. Het woonakkoord kwam er, door VVD, PvdA, D66, CU en SGP, want liberalen huren geen woning.

 

Bas Muilwijk, Zuidland


Wonen met Zorg aan de Hollandseweg Oudenhoorn

Meerdere malen heeft de CDA-fractie Bernisse aandacht gevraagd voor de woon/zorg ontwikkelingen aan de Hollandseweg in Oudenhoorn. Zo hebben we tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2013 onder andere een motie ingediend (die raadsbreed is aangenomen), waarin we onze mening als volgt hebben verwoord:

 • er zijn binnen het bestemmingsplan Oudenhoorn een tweetal ontwikkelingen, die ieder voor zich in lijn lijken te zijn met de beleidsnotitie “Samen werken aan wonen met zorg en begeleiding”, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 31 januari 2012;

 • deze zijn ieder voor zich zodanig concreet, dat deze het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid rechtvaardigen;

 • de uitwerking van het zorgbeleid op de betreffende locaties, niet beoogde en daarmee niet wenselijke consequenties kan hebben;

 • niet uitgesloten wordt, dat deze situatie zich ook op andere locaties in de gemeente voor zou kunnen doen;

 
en het college hebben opgeroepen om:

 • het zorgbeleid te evalueren en op korte termijn een voorstel aan de raad te doen om het zorgbeleid aan te scherpen, zodanig dat ongewenste concentraties van zorginstellingen voorkomen kunnen worden;

 • geen nieuwe ontwikkelingen toe te staan in onze gemeente, tot het moment waarop het zorgbeleid is aangescherpt.

De CDA-fractie Bernisse wil hierbij opmerken dat, voordat we de motie hebben ingediend, er tijdens de schorsing een gesprek is gevoerd tussen onder andere de wethouder, de heer Dick Klok (CDA) en de heer Engwirda (LOB). Tijdens dit gesprek is – naar onze mening – afgesproken dat de wethouder in overleg zou treden met de initiatiefnemer van Hollandseweg 5. Met als insteek om het initiatief van Hollandseweg 5 in te trekken met als wisselgeld gesprekken over andere ontwikkelingen van dezelfde initiatiefnemer in Abbenbroek.

Het college heeft nav de motie memo 13.0007527 d.d. 28/06/2013 naar de raad gestuurd. Het college concludeert in deze memo dat:

 • bijstelling van het huidige beleidskader op basis van de huidig beschikbare informatie niet de voorkeur geniet

 • voor de 3 huidige initiatieven geldt dat deze op de voorgenomen wijze verder behandeld worden

De CDA-fractie heeft deze conclusie in de raadsvergadering van 8 oktober 2013 betwist en vragen gesteld. Het college heeft hierop toegezegd met een uitgebreide evaluatie te komen en deze is in de raadsvergadering van 8 juli jl behandeld.

Ook de bewoners van de Hollandseweg in Oudenhoorn hebben niet stil gezeten. Zij hebben in de afgelopen periode bezwaar ingediend bij de voorzieningenrechter. Deze heeft onlangs het besluit van de gemeente Bernisse vernietigd, waardoor beide woon/zorg ontwikkelingen aan de Hollandseweg moeten worden stopgezet.

De CDA-fractie betreurt deze gang van zaken en is van mening dat één en ander voorkomen had kunnen worden als er beter naar betrokkenen was geluisterd en het initiatief voor Hollandseweg 5 was geweigerd. Op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter concludeert de CDA-fractie dat het college hiervoor valide argumenten had gehad.

Resultaat is nu dat beide ontwikkelingen niet door kunnen gaan, waardoor er louter verliezers zijn.

We hebben dan ook de volgende vragen voor het college:

 1. Wat vindt het college van de uitspraak van de voorzieningenrechter?

 2. Welke stappen gaat het college hier op nemen?

 3. Hoe wil het college verder gaan met woon/zorg ontwikkelingen aan de Hollandseweg?

 

tl_files/cda/Bart.jpg  Bart Overgaauw - Fractievoorzitter CDA Bernisse

GZH verzelfstandiging dreigt hoge kosten te veroorzaken

De CDA-fracties van Spijkenisse en Bernisse maken zich grote zorgen dat de verzelfstandiging GZH veel kosten voor Spijkenisse en Bernisse (Nissewaard) met zich mee gaat brengen en, nog erger, een niet gemotiveerd orgaan oplevert waar gemeenten tegen wil en dank gebruik van (moeten) maken omdat ze anders opdraaien voor frictiekosten als ze besluiten om niet langer in de GZH te participeren. De burgemeester in Bernisse heeft het probleem van de verzelfstandiging altijd onderkend en de raad in Bernisse in deze goed geïnformeerd. Wij stellen het dan ook op prijs dat de burgemeester in Bernisse de mening van de raden wilt vernemen ondanks het feit dat het een collegeverantwoordelijkheid is om besluiten te nemen.

Tijdens de bijeenkomst "In gesprek met de Raad" d.d. 2 september 2014, bleek dat de provincie haar plannen rond verzelfstandiging ook zonder steun van participerende gemeenten wil doorzetten. Ook hier kwamen de nodige vragen van verontruste raadsleden. Voor Bernisse geldt bovendien dat wij in verschillende recreatieschappen participeren en wij vinden met elkaar dat we in dit dossier vanuit een VP-gedachte moeten acteren. Wij zijn met name bezorgd dat het veel te lang gaat duren voordat duidelijk is hoe GZH wordt verzelfstandigd en op welke wijze de kwaliteit van GZH kan worden verbeterd. Een slechte start van GZH met zeer beperkt draagvlak aan de vooravond van noodzakelijke bezuinigingen is ook voor bestuurders van GZH een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Daar komt bij dat in Nissewaard mogelijk wijzigingen in het college zullen optreden en nieuwe bestuurders benoemd gaan worden. In het belang van Nissewaard met een groot buitengebied is het van belang dat het onderhoud van het groen op niveau blijft om de kwaliteit van het buitengebied in stand te houden en optimale samenwerking tussen de lokale overheid en de GZH of diens rechtsopvolger op de meest korte termijn te realiseren.

Onze fractie zou graag goed uitgezocht zien of GZH niet in de markt gezet kan worden en verkocht kan worden aan een ingenieursbureau of opgeknipt en overgedragen aan de gemeenten die er dan een simpelere bestuurlijke structuur voor kunnen inregelen. Wij denken dat een provincie die van haar taak af wil zelf voor de kosten van de reorganisatie op moet draaien. Omdat wij niet goed de standpunten van alle afzonderlijke gemeenten kennen en ons realiseren dat Rotterdam als grootbetaler een belangrijke stem heeft, is ons advies om buiten de provincie om met de gemeenten die participeren de strategie te bepalen en de politieke contacten van landelijke partijen te gebruiken om draagvlak te krijgen binnen de provincie. Het CDA wil hierin het voortouw nemen om de statenleden te polsen en onze mening kenbaar te maken. Geheel vrijblijvend zou dit niet moeten zijn, want als de provincie zonder draagvlak haar plannen voortzet zouden we ook de publiciteit moeten zoeken om de inwoners van Nissewaard op voorhand over dit dossier meer informatie te verschaffen. Deze waarschuwing kunnen we in het overleg met de provincie m.i. al wel meegeven. 

Dick Klok

CDA Bernisse

 

Langs het tuinpad van mijn vader…

Veel lezers herinneren zich ongetwijfeld het lied van Wim Sonneveld, waarin hij zich met spijt en weemoed afvraagt wat er met het dorp waarin hij opgroeide gebeurd is. De tekst van Friso Wiegersma is prachtig en Wim Sonneveld zingt het op de manier waarop je een pas overleden vriend zou bezingen. Je hoort de voorzichtige aanvaarding van het feit, en het verlangen naar gelukkiger tijden. Beide gevoelens lijken tegenstrijdig, maar horen er, denk ik, bij in dat soort situaties.

Veel Bernissenaren zullen die zelfde tegenstrijdigheid van gevoelens nu ook herkennen.

Allen wonen we in al een hele tijd in een dorp of op het platte land en velen kunnen in hun familie generaties ver terugkijken op het dorpse leven. We kunnen er bijna met zekerheid van uit gaan dat we in een dorp, of op het platte land wonen omdat we dat graag willen en ons thuis voelen in het dorpse leven. Ook wij zullen allemaal inmiddels een voorzichtige aanvaarding hebben van het feit dat we per 1 januari 2015 in de gemeente Nissewaard zullen wonen. Er zullen weinigen zijn die daarvoor de vlag uitsteken, want velen zullen zich bezorgd afvragen wat de invloed van deze fusie op de Bernisser dorpen en polders zal zijn.

De grootste invloed op de toekomst van onze dorpen en het polderlandschap, heeft iedere inwoner helemaal zelf. Iedere inwoner kan deelnemen aan het sociale leven van het dorp, blijven omzien naar zijn dorpsgenoten, lid worden en blijven van een vereniging en er zo voor zorgen dat de sociale structuren in het dorp in stand gehouden worden. Het is in ieders belang dat de organisaties die zorgen voor het cement in de samenleving, zoals onze kerken, al onze verenigingen, onze middenstanders en onze politieke partijen in stand gehouden blijven. In bijna al die organisaties zijn vrijwilligers in de weer voor de gemeenschap; zij verdienen, niet even maar permanent, uw medewerking en uw steun.

Ook kunt u invloed uitoefenen door bij het stemmen een bewuste keus te maken voor onze dorpen en ons platte land.

Wat u nooit moet doen bij een verkiezing is, niet stemmen.

U bent het aan uw gezin, familie, vereniging, kerkgemeenschap en uw overige dorpgenoten verplicht te gaan stemmen. U roept zelfs uw vrienden, buren en kennissen op om te gaan stemmen, want; niet stemmen is a-sociaal.

Het lied van Wim Sonneveld eindigt met:
"Ik was een kind, hoe kon ik weten
dat het voorgoed voorbij zou gaan."

De lezers van dit artikel zijn geen kinderen. Zij lezen en denken en realiseren zich dat zij de toekomst van onze dropen en polders in hun hand hebben en vinden dat wat waardevol is voor henzelf en voor hun kinderen in stand gehouden moet worden.

Stem dus op 22 mei en op 19 november (schrijf het nu in uw agenda!)

Dank u, namens alle Bernissenaren,

Bas Muilwijk, voorzitter CDA Bernisse

CDA Bernisse en CDA Spijkenisse samen op stoom!

Op 13 februari waren de leden, de raadsfracties en de bestuurders van de CDA afdelingen Bernisse en Spijkenisse voor het eerst samen bijeen. Ieder werd bijgepraat en Elco van de Berg, voorzitter van het CDA Molenwaard, vertelde over zijn ervaringen bij het fusieproces, waarbij in de Alblasserwaard drie gemeentes samen gingen. Het overgangsbestuur Nissewaard i.o. had de CDA-leden van beide afdelingen uitgenodigd voor deze avond in de Welkomkerk in Zuidland.

Alle plaatsen in de grote zaal van de Welkomkerk waren bezet. Arie Slob, CDA-consulent voor Zuid-Holland en voorzitter van het overgangsbestuur van het CDA Nissewaard in oprichting gaf aan, dat het hoopgevend was, dat zowel vanuit Spijkenisse als Bernisse een goede vertegenwoordiging was opgekomen.

Vertrouwen
Paul Ideler, voorzitter van het CDA Spijkenisse, gaf aan dat er een stevige inspanning van leden en bestuurders verwacht werd. Verkiezingen moeten voorbereid worden en de afdelingen moeten samengevoegd worden. Ideler gaf aan dat de overleggen die toe nu toe gevoerd zijn, aanleiding geven om de toekomst voor het CDA in de nieuwe gemeente Nissewaard met vertrouwen tegemoet te zien. Ideler vindt Nissewaard een verrijking voor Spijkenisse door de landelijke gebieden, de historische kernen en De Bernisse.

Bas Muilwijk, sinds september jl. voorzitter CDA Bernisse, blikte terug op het fusieproces dat in de Bernisser dorpen voor nogal wat turbulentie gezorgd had. Muilwijk gebruikte de metafoor “Het scheepje Bernisse” die burgemeester Bouvy Koene van Bernisse tijdens de fusie regelmatig gebruikte. Muilwijk gaf aan dat hij van aanvankelijk tegenstander van de fusie, door zich meer in het scheepje Bernisse te verdiepen, steeds meer tot de conclusie komt dat het scheepje Bernisse zonder fusie averij oploopt en wellicht zelfs schipbreuk gaat lijden.

Muilwijk ervaart de samenwerking met de fracties, de bestuurders en de werkgroep leden als constructief en gericht op het vertrouwen in goede oplossingen. Net als Ideler heeft hij vertrouwen in de toekomst en ziet ook voor het CDA Nissewaard een belangrijke rol weggelegd.

De C van CDA
Op een vraag van de leden naar de christelijke koers van het CDA Nissewaard in oprichting antwoordde Arie Slob dat die wat hem betreft zeker gewaarborgd wordt, want de christelijke levensbeschouwing geeft aan in welke richting je oplossingen kunt vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

De “participerende” samenleving, die nu doorgevoerd moet worden is voor het huidige landsbestuur een keus uit armoede geweest, terwijl het CDA hiervoor al een tijd gekozen heeft vanuit kracht. Het wordt ook tijd dat we ons als mensen met een religieuze levensbeschouwing niet in een hoekje laten zetten. Wij staan ergens voor en dat mogen we trots laten zien; overigens kiezen ook veel hindoes en moslims voor het CDA. Daar gaat het over meer dan euro’s en is er respect voor hun levensbeschouwing.

Goed voorbeeld
Elco van den Berg vertelde over het fusieproces waardoor in de Alblasserwaard de gemeente Molenwaard is ontstaan. Als belangrijkste advies gaf hij mee dat je van te voren de kansen moet zien voor het CDA en voor de nieuwe gemeente. Vaak is het zo dat in bestaande gemeentes vastgeroeste patronen zijn. Het is een grote kans op verbetering als die doorbroken kunnen worden en omgezet in nieuwe dynamiek. De valkuilen, betoogde Van den Berg, zitten in het behoudende. In de samenstelling van de werkgroepen moeten de leden van de afdelingen zich terug kunnen vinden. Zet een doel neer, let goed op het nakomen van de afspraken en ga niet te snel. Mensen moeten de tijd hebben om aan een nieuwe situatie te wennen. Let er vooral op dat de grootste afdeling niet het meeste gewicht in de schaal legt.

Zowel Paul Ideler als Bas Muilwijk stelden hun leden gerust door aan te geven, dat het aantal CDA leden in Bernisse en Spijkenisse nagenoeg gelijk was en dat ook de werkgroepen een evenredige verdeling kenden.

In zijn slotwoord gaf Arie Slob aan dat de ledenvergaderingen vanaf nu steeds gemeenschappelijk zullen zijn en sloot onder dankzegging de bijeenkomst.

tl_files/cda/10687861_922154464481408_8957929231909243531_o.jpg CDA Bernisse

tl_files/cda/10623393_922154244481430_9163925663034715168_o.jpg CDA Spijkenisse

Mona Keijzer in Brielle in discussie over AWBZ 2013

Tweede Kamerlid Mona Keijzer komt naar Voorne-Putten om te praten en in discussie te gaan over de decentralisatie van de AWBZ. De nummer twee van het CDA komt op 14 oktober 2013 naar een openbare bijeenkomst die wordt georganiseerd door het CDA Voorne-Putten. De woordvoerder op het gebied van verpleeg- en thuiszorg spreekt over de toekomst van de zorg in Nederland.

De zorg in Nederland heeft te maken met veel veranderingen en grote bezuinigingen. In de decentralisatie van de AWBZ wordt dit heel duidelijk zichtbaar. De decentralisatie heeft gevolgen voor de genen die zorg nodig hebben maar ook voor hen die zorg verlenen of van wie verwacht wordt dat zij zorg gaan verlenen. Mona Keijzer belicht het thema vanuit een politieke invalshoek. Een expert op het gebied van participeren belicht het thema vanuit de invalshoek van de cliënt.

Directeur van MEE Nederland, Jan de Vries, spreekt vanuit de invalshoek van de cliënt. De Vries is voordat hij directeur werd van MEE, acht jaar woordvoerder volksgezondheid geweest namens het CDA in de Tweede Kamer. MEE Nederland is de grootste speler als het gaat om het ondersteunen van mensen met een beperking en hun netwerk zodat zij naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. De koning sprak in de Troonrede over een ‘participatiesamenleving’. Is dat ook voor mensen met een beperking en andere kwetsbare burgers mogelijk? En wat vraagt dat in het licht van de decentralisaties van gemeenten, maatschappelijke organisaties en ons persoonlijk?

De twee prominente CDA’ers spreken over de decentralisatie van de AWBZ maar gaan ook in gesprek met het publiek. De vrij toegankelijke bijeenkomst vindt plaats op maandag 14 oktober 2013 in de De Sjoel (Turfkade 16) in Brielle.

De avond begint om 19:30uur, inloop vanaf 19:00uur.

Alpe d'HuZes eindrapportage Niels Smoor

Hoe is de Alpe d’HuZes-actie verlopen?

Best goed! In de week van de actie heb ik de berg vooraf al 1 keer beklommen. Hoewel de eerste drie de steilste bochten zijn, zijn de laatste drie ongetwijfeld het zwaarste. Daarna gingen we de Col de Sarenne naar beneden. Dat was levensgevaarlijk! Dat werd ook gezegd in verband met de Tour de France. De volledige Col lag namelijk vol met grind, en in de bochten lag nog extra! De oefening in voorzichtig dalen was daarmee wel geslaagd... De volgende dag heb ik goed rust genomen. Mijn knieën waren deze belasting duidelijk niet gewend. Dinsdag en woensdag hebben we nog wat kleine rondes gedaan, en voelde ik bij het klimmen dat mijn knieën nog niet hersteld waren. Niets meer aan te doen, hopen op het beste.

Ondertussen heb ik nog vrijwilligerswerk gedaan in de AD6-winkel. Daar bleek dat je kaarsen kon kopen en een naam erop kon schrijven. Voor alle sponsors had ik een kaars willen beschrijven, maar mijn gemoed was al vol voordat ik dat begon uit te voeren. Als ik dat gedaan had, was ik door alle emoties misschien niet meer bovengekomen op de donderdag. De sfeer was er echter niet minder om. Iedereen was er blij mee om bij deze groep te kunnen zijn, iets te kunnen kopen om een aandenken te hebben en vooral om met die verkapte donatie bij te kunnen dragen of om fysiek mee te kunnen helpen.

Op donderdag stonden we om 3:30 uur klaar om te vertrekken en waren ruim op tijd om om half vijf te starten. Rond vijf uur ‘s nachts mochten we dan eindelijk vertrekken. Omdat ik geen geoefende fietser ben, ben ik als toerist rustig omhoog gefietst. De eerste beklimming ging vrij goed, maar bij de tweede moest ik halverwege stoppen bij de fysiotherapeuten. Mijn linkerknie knikte al bij de proefrondes in Veenendaal en de Posbank, wat ik tot nu toe kon negeren, maar nu waren er nare pijnscheuten bij gekomen. Twee keer ben ik gestopt en werden er stukken tape opgeplakt en ik zou weer verder moeten kunnen. Het mocht helaas niet baten. Uiteraard ben ik ook de tweede beklimming boven gekomen, Opgeven is namelijk Geen optie! Het kostte wel aanzienlijke moeite. Fietsen en lopen moest door de aanhoudende ergernis namelijk zelfs afgewisseld worden met stilstaan.

De ervaring is er niet minder om geweest. Ondanks dat ik het duwen van mensen beschamend vond omdat ik wist dat ik veel beter kon dan ik nu presteerde, is het meemaken van zo grote saamhorigheid en behulpzaamheid een bijzondere beleving geweest.

Iedere aanwezige kwam daar om een doel uit te dragen: een betere wereld voor elkaar creëren.

De algemene beschouwingen 2014

Voor ons ligt de kadernota 2014 waarin de financiële en de beleidsmatige kaders worden meegegeven. De raad wordt gevraagd richtinggevende uitspraken hierover te doen die als input zullen dienen bij het opstellen van de programmabegroting 2014.

Dit is de laatste kadernota die door de gemeente Spijkenisse wordt vastgesteld. De eventuele op te stellen kadernota 2015 zal door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld.

Bij de behandeling van de algemene beschouwingen is het moment om kort terug te kijken wat er in de afgelopen periode is gerealiseerd maar vooral de blik te richten wat de beleidsvoornemens zijn voor de komende periode.

Terugkijkend naar deze raadsperiode constateren we dat er in de afgelopen periode veel zaken gerealiseerd zijn. Denk hierbij aan de realisatie van de Boekenberg, de ophoging van de molen, de oplevering van het appartementencomplex aan de elementen en de voltooiing van het centrum. Verder is het armoedebeleid opnieuw vorm gegeven en wordt sinds 1 januari 2013 op een andere wijze uitgevoerd. Ook op het punt van het toeleiden van mensen naar werk zijn goede resultaten behaald evenals op het gebied van de schuldbemiddeling.

In het tweede deel van deze raadsperiode worden accenten gelegd op de realisering van het theater, de verdere ontwikkelingen van de elementen, het project Heer en Meester en de ontwikkeling van Spijkenisse Zuid – Oost. Daarnaast zal de raad zich in 2013 en 2014 moeten voorbereiden op de taken voortvloeiende uit de drie decentralisaties uit het sociaal domein zoals van AWBZ naar WMO, de jeugdzorg en de arbeidsparticipatie.

Zoals bij de eerdere Algemene Beschouwingen constateren we dat de economische situatie nog steeds een financieel negatief effect heeft op het huishoudboekje van de gemeente. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden bij de verdere ontwikkelingen van zaken waarvoor geen financiële ruimte is. In de komende periode worden echter wel taken vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeente waarvoor niet voldoende financiële middelen worden meegegeven om deze taken op zelfde wijze uit te kunnen voeren.

Bovendien zijn de uitgaven voor deze sociale paragraaf niet goed vooraf vast te stellen en liggen er risico’s bij de gemeente Spijkenisse als ineens het groter beroep op de gemeente wordt gedaan dan voorzien.

We zullen dus met de beschikbare middelen deze taken zo goed mogelijk voor de burgers moeten uitvoeren. Om de financiën van de gemeente op orde te houden is in de afgelopen jaren ruim 16 miljoen aan bezuinigingen ingevuld. Voor de komende jaren wordt wederom een tekort van 3 miljoen verwacht. De raad staat dus wederom voor een moeilijke afweging hoe deze bezuinigingen in te vullen. Het CDA wacht de voorstellen van het college af. Voor wat het CDA betreft mogen de meest kwetsbare inwoners van onze stad van de bezuinigingen niet de dupe worden en mag wat het CDA betreft niet bezuinigd worden op het armoedebeleid.

De door het college voorgelegde visie doorkijk 2020 is nu juist het middel om aan te geven welke richting er wordt opgegaan met de gemeente, welke taken tot de kerntaken behoren en welke niet. Kortom; De vraag is: welke taken moeten we in de komende jaren nog wel uitvoeren en welke niet. 

Download het document en lees verder. 

Update Alpe d'HuZes-actie Niels Smoor

Niels Smoor, secretaris CDA-Spijkenisse, onderneemt een actie voor de kankerbestrijding.

Bij het horen van de naam van de ziekte wil ik er nooit bij stilstaan, maar zoals 1 vd 3 Nederlanders is ook mijn omgeving met deze vreselijke ziekte in aanraking gekomen. De een heeft ooit een poliep op zijn darmen gehad die met succes kon worden verwijderd, een ander is er in korte doch zeer heftige tijd aan overleden.
Waar ik over de jaren het meest over nagedacht heb bij deze ziekte, is mijn oom die mij als klein kind samen met mijn nichtje meenam op de fiets. Hij werd op jonge leeftijd van ons weggenomen en die fietstochtjes met hem zullen wij voor altijd moeten missen.
Ik hoop dat er uiteindelijk genoeg geld wordt opgehaald om deze ziekte geen kans meer te geven en niemand meer herinnerd hoeft te worden aan mooie momenten die niet meer voor kunnen komen.

Ondertussen zijn voor de training op diverse heuvels van de Utrechtse heuvelrug, de Cauberg, Wolfsberg, Loorberg, Schweiberg, Camerig, Vaalserberg, Gemmenich en het Vijlenerbos geoefend. Hiermee is hopelijk voldoende in Nederland getraind. Op 1 juni vertrekt Niels naar Frankrijk om daar nog enige
training te doen en dan de Alpe d'Huez te beklimmen.

          tl_files/cda/images/252247_630552120308312_286758766_n.jpg

Op http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/nielssmoor/niels-smoor/doneren.aspx  is te zien hoeveel sponsorgeld hij persoonlijk heeft opgehaald.

Uitnodiging tot het deelnemen aan de CDA-najaarscursus 2013

Geacht CDA-lid, mevrouw, mijnheer,

Het CDA heeft besloten een cursus te organiseren, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Aan deze cursus is voor de deelnemers hooguit een kleine bijdrage verbonden. Eerst zullen er twee bijeenkomsten worden gehouden ter oriëntatie.
- 05-06 om 20.00 uur: Inspiratiesessie (aftrap campagne) in de Pauluskerk in Dordrecht
- 13-06 om 19.30 uur: Oriëntatiebijeenkomst voor hen die overwegen zich kandidaat-raadslid te stellen, eveneens in de Pauluskerk

Het programma voor de cursus, onder voorbehoud, is als volgt:
- 02-09/16-10 om 19.30 uur: Cursus voor aspirant-raadsleden, in de Pauluskerk;
- 08-10 om 19.30 uur: Campagnevaardigheden in De Palm in Papendrecht;
- 07-11 om 19.30 uur: De politieke ambachtsschool, het vak politiek bedrijven, de locatie is hiervoor nog niet bekend;
- 11-11 om 19.30 uur: Omgekeerde communicatie (het leren luisteren door volksvertegenwoordigers), in het Provinciehuis in Den Haag.

De meeste bijeenkomsten zijn gepland van 19.30 uur tot 22.00 uur. Opgave is mogelijk tot 2 september. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Slob, telefoon 0183-581331 of per e-mail mrarieslob@hetnet.nl. Graag horen wij of er interesse is in debattraining, zodat daar eventueel tijd voor ingeruimd kan worden.

Brainstormen voor het eilandelijk verkiezingsprogramma

Geacht CDA-lid, mevrouw, mijnheer,

Om tot een eilandelijk verkiezingsprogramma te komen voor 2014 zoekt het bestuur enthousiaste leden die mee willen denken in een commissie. Vanuit de fracties zijn zij al gestart met landbouw. Er resteren nog enkele onderwerpen.

Zou u door willen geven of u zichzelf hiervoor beschikbaar stelt?

Motie aangaande de toekomst van het Ruwaard van Putten ziekenhuis

Geachte dames en heren,

Namens wethouder van der Schaaf wil ik u op de hoogte brengen van het volgende: 

Op woensdag 24 april is door alle partijen van de gemeenteraad van Spijkenisse een motie ingediend en aangenomen. De motie betreft de toekomst van het Ruwaard van Putten ziekenhuis voor Spijkenisse en de regio en zal nog via de officiële weg met de gemeenteraden van de verschillende gemeenten worden gedeeld.

Wij roepen op tot onder andere acties van inwoners, organisaties, instellingen, politieke partijen en het college om zoveel mogelijk de zorgen over het mogelijk verdwijnen van onderdelen van de zorg voor kwetsbare ouderen, de acute verloskunde en de spoedeisende hulp bij de belanghebbenden duidelijk te maken. De motie wordt vergezeld van een open brief welke inwoners kunnen gebruiken om naar het ziekenhuis toe te sturen. Daar worden de brieven verzameld en later aangeboden aan direct belanghebbenden, zoals zorgverzekeraars en/of Tweede Kamerleden. Zowel de brief als de motie vindt u als bijlage bij dit bericht.

Op dit moment stromen reacties binnen van inwoners, patiënten en medewerkers van het Ruwaard van Putten die blij zijn met de positieve aandacht en graag mee willen doen aan de actie. De informatie en de brief is op de website van de gemeente Spijkenisse geplaatst: http://www.spijkenisse.nl/web/Bewoners/Actueel/artikel/Actie-voor-behoud-van-het-Ruwaard-van-Putten-Ziekenhuis.htm.

Ook is er bekendheid aangegeven door middel van sociale media. Daarnaast is op petitie.nl een digitale petitie om het effect te vergroten gestart.

Aan u, vooruitlopend op verdere acties en informatie, het verzoek om onze actie te ondersteunen en de brief zoveel mogelijk bij uw eigen inwoners, werknemers, organisaties, instellingen en partners onder de aandacht te brengen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en acties.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan horen wij dat graag. 

Bestuurslid neemt deel aan Alpe d'HuZes 2013

Op persoonlijke titel doe ik, Niels Smoor, mee aan de Alpe d’HuZes.


Het is de bedoeling bij deze actie om de zwaarste klim in de Tour de France, de Alpe d’Huez één tot zes keer te beklimmen in één dag. Die inspanning geeft mensen een beeld van wat een patiënt meemaakt. En in ruil voor die inspanning worden donaties verzocht.
Alpe d’HuZes is de benaming voor een bijzondere organisatie die geld inzamelt voor onderzoek ten behoeve van de bestrijding van kanker. Zij hanteren een “antistrijkstokbeleid” wat inhoudt dat alle opgehaalde bedragen rechtstreeks worden geïnvesteerd in onderzoek! Al het werk dat de organisatie verricht, wordt door onbezoldigde vrijwilligers gedaan! Uiteraard is de organisatie een ANBI instelling en als zodanig genoteerd, waardoor donaties fiscaal aantrekkelijk kunnen zijn. Doneren kan via de website: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/nielssmoor/niels-smoor/

 tl_files/cda/images/12359_616069988423192_341431449_n.jpg

U kent mij wellicht als secretaris binnen het CDA Spijkenisse, penningmeester van de rechtswinkel in Zwijndrecht, initiatiefnemer voor een rechtswinkel in Spijkenisse, oud-bestuurslid, medesporter, oud-collega, medestudent of op geheel andere wijze. Naast een drukke baan, afronden van de studie, het werk in diverse besturen en adviseren van vrijwilligersorganisaties, zet ik mij zoveel mogelijk voor de maatschappij in. Zo heb ik mij onlangs ingezet voor Stichting Leergeld, Vrede voor de Stad Spijkenisse en de Voedselbank, zie voor meer informatie het Tabblad Nieuws

Nu ga ik mijn best doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor deze organisatie. Daarvoor ga ik zoveel mogelijk keren de Alpe d’Huez beklimmen met de fiets. Eigenlijk ben ik helemaal geen fietser, maar deze actie greep mij. Bij het horen van de naam van de ziekte wil ik er nooit bij stilstaan, maar zoals maar liefst één van de drie Nederlanders is ook mijn omgeving daarmee in aanraking gekomen. De een heeft ooit een poliep op zijn darmen gehad die met succes kon worden verwijderd, regelmatig zijn bij diverse mensen onderzoeken geboden en een ander is in korte doch zeer heftige tijd aan de ziekte overleden.

Waar ik over de jaren het meest over nagedacht heb bij deze ziekte, is mijn oom die mij als vijfjarige samen met mijn nicht meenam op de fiets door het natuurgebied de Bernisse. Hij werd op jonge leeftijd van ons weggenomen en die fietstochtjes met hem zullen wij voor altijd moeten missen. Ik hoop dat er uiteindelijk genoeg geld wordt opgehaald om deze ziekte geen kans meer te geven en niemand meer herinnerd hoeft te worden aan mooie momenten die niet meer voor kunnen komen. Waarschijnlijk zal dat nog veel inspanning kosten.

Omdat ik geen echte fietser ben, is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Ondertussen zijn de nodige spullen aangeschaft zoals kleding, helm en kan ik een professionele fiets lenen. In de sportschool zit ik zoveel mogelijk uren op de fiets en een aantal proefmomenten zijn reeds gepland.

Ondertussen heb ik deelgenomen aan Veenendaal-Veenendaal en de Posbank6x6, zie bovenstaande foto's.

Het doel is vastgesteld op 4.000,- euro. Sinds januari is de actie mijnerzijds begonnen en probeer ik 400 mensen te enthousiasmeren om 10,- euro te storten. In een aantal weken waren er al veel donateurs, en is er totaal 285,- euro gestort! Kleinere bedragen zijn uiteraard ook welkom!

Helemaal geen geld om te storten? Deel dit bericht met uw vrienden, stuur hem naar de baas, de kapper, de orthodontist, de tattookoning, de buurvrouw enz……. en draag op die manier alstublieft uw steen bij in de strijd tegen kanker!

DANK, dank, dank, dank!

Met vriendelijke groet,

Niels Smoor

Opbrengst CDA-Kerstactie t.b.v. Vrede voor de Stad

Het CDA Spijkenisse heeft op 13 december een kerstactie georganiseerd in het Centrum van Spijkenisse. Er konden lichtjes gekocht worden die vervolgens een kring van licht vormden op het Uitplein. Dit als teken van hoop voor hen die eenzaam zijn en/of in armoede moeten leven en voor vrede in de wereld.
Onder enthousiaste begeleiding van het koor The Travellers, dat de hele avond kerstliederen zong, werden de brandende lichtjes onder de boom geplaatst.
Ondertussen werden er 200 door bakkerij Smeets gedoneerde oliebollen uitgedeeld. Café Merz en Douglas stelden geheel belangeloos elektriciteit ter beschikking.
Ondanks de kou was het een sfeervolle avond waar de bezoekers van het winkelcentrum van hebben kunnen genieten.

Op deze avond zijn er ruim 214 kaarsen gekocht door het betrokken publiek. Door een lichtje te kopen dat rond de kastanjeboom werd geplaatst, deed men een donatie van 1,- euro.

Tevens zijn er 168 bedrijven in de regio aangeschreven, waarvan uiteindelijk de volgende bedrijven een bedrag hebben gestort:
- Luveto
- FHK Elektro
- Isaeus Solutions
Met hun stortingen is er uiteindelijk € 514,70 opgehaald die besteed kan worden aan minder bedeelden.

Het CDA Spijkenisse dankt namens Vrede voor de Stad, De Voedselbank en Stichting Leergeld alle donateurs en vrijwilligers die hen met deelname aan de actie hebben gesteund!

Wij doen u allen de beste wensen voor 2013!

CDA Spijkenisse

 

Reactie raadsvergadering 19-12-2012

Het herindelingvoorstel Spijkenisse -Bernisse
Samen en solidariteit: dat zijn voor het CDA kernbegrippen. Solidair zijn met een buurgemeente die het moeilijk heeft, betekent een noodzakelijke bundeling van krachten om samen sterker te staan. Samen kunnen we meer. En een bundeling van krachten kan dus ook betekenen dat je samen één wordt.

Het herindelingvoorstel in Bernisse
18 december 2012 heeft de raad van Bernisse een unaniem besluit genomen over het voorstel Ontwerp herindeling Spijkenisse Bernisse. Enige tijd geleden zag het er door de verdeeldheid binnen de raad niet naar uit dat dit nog ging gebeuren. Complimenten aan de fractievoorzitters in Bernisse die ongelooflijk hard gewerkt hebben om een motie te maken waar alle fractievoorzitters en de raadsleden mee hebben ingestemd en waardoor de raad van Bernisse unaniem akkoord kon gaan met het herindelingvoorstel.

Het herindelingvoorstel in Spijkenisse
Op de avond van 19 december 2012 namen wij als raad van Spijkenisse ook een besluit. Een zeer belangrijk besluit want het gaat om de toekomst van beide gemeenten en uiteraard de nieuw te vormen gemeente. De CDA-fractie heeft vanaf het begin aangeven voorstander te zijn voor de vorming van één gemeente op het eiland. In onze beleving ligt dat op korte termijn niet voor de hand gezien de reactie van de verschillende gemeenten en partijen. Wat de fractie van het CDA Spijkenisse betreft is de stip op de horizon:op termijn de vorming van één gemeente op Voorne Putten. Dit is ook het standpunt van de CDA-fractie in Bernisse.

Betreffende de motie in Bernisse
De raad van Bernisse heeft unaniem een motie aangenomen waarin een aantal randvoorwaarden zijn opgenomen om deze verder uit te werken, voordat er een definitief besluit wordt genomen. Veel van de randvoorwaarden die in de motie staan, zijn al min of meer verwoord in de huidige stukken. Wij gaan ervan uit dat de gemeente Bernisse in samenspraak met de gemeente Spijkenisse deze randvoorwaarden verder zal uitwerken. Want zoals eerder aangegeven, blijkt uit de stukken dat het ook de intentie is om die onderwerpen mee te nemen bij de verdere uitwerking van de herinrichting van beide gemeenten. Hoogstens moeten sommige dingen nu wat eerder gereed zijn. Het daardoor vereiste hogere tempo betekent een extra druk op de ambtelijke organisatie en mogelijk extra inhuur van capaciteit. Het college van Bernisse heeft de motie overgenomen.

CDA Spijkenisse
Uit het voorgaande mag u opmaken dat de randvoorwaarden die in de motie zijn opgenomen voor de CDA fractie aanvaardbaar zijn en geven voor ons dan ook geen aanleiding om het besluit af te keuren.

Wij stemmen in met de voorstellen om te komen tot herinrichting van de gemeente Bernisse en Spijkenisse tot één nieuwe gemeente omdat de CDA-fractie dit ziet als een eerste stap om te komen tot één gemeente op Voorne Putten.

CDA Spijkenisse

13 december vanaf 19:00 uur

KERSTACTIE
Een mooie kerstavond voor goede doelen.

 Donderdagavond 19.00 uur
13 december
Uitplein-Centrum Spijkenisse.

 

tl_files/cda/Nieuw 2012/556245_197267993743759_1326351522_nl.jpg

 

 Het koor ‘De Travellers’ zal kerstliederen zingen en er zullen oliebollen worden uitgedeeld.

 Wij vragen U een waxinelichtje te komen kopen voor 1 euro om een grote KRING VAN LICHT rond de kastanjeboom te kunnen plaatsen.

 Door een licht in de kring te plaatsen toont U uw steun en geeft U hoop aan iedereen die het moeilijk heeft, aan armoede lijdt of eenzaam is, en voor vrede in de wereld.

 Ook hopen wij op opkomst van kinderen met lampionnen!

 De opbrengst van deze actie is voor:
Vrede voor de Stad Spijkenisse;tl_files/cda/Nieuw 2012/vrede voor de stad.JPG
De Voedselbank Spijkenisse;tl_files/cda/Nieuw 2012/voedselbankspijkenisseklein.jpg
Stichting Leergeld Spijkenisse.tl_files/cda/Nieuw 2012/leergeld2.jpg

Een “kring van licht” voor Vrede voor de Stad

Het CDA Spijkenisse is in samenwerking met Vrede voor de Stad een actie gestart om rond de Kerst aandacht te vragen voor Vrede voor de Stad. Het gaat om een investering in een betere toekomst voor schoolgaande kinderen, in gezinnen die het toch al moeilijk hebben en wellicht zelfs afhankelijk zijn van De Voedselbank.

Vrede voor de Stad beheert noodlijdende projecten die het hart van onze samenleving raken. Twee zeer belangrijke projecten zijn De Voedselbank en Stichting Leergeld, voor meer projecten verwijzen wij u naar de websitewww.vredevoordestad.nl
De Voedselbank is een van de laatste redmiddelen in onze maatschappij. Het is voor niemand een wens om hier gebruik van te moeten maken. Het aantal mensen dat wekelijks gebruik maakt van een voedselpakket stijgt helaas wel en op dit moment leveren supermarkten niet voldoende meer. Waren er vorig jaar nog 600, nu kloppen er ruim 850 mensen aan voor een pakket.
De Stichting Leergeld zal in verband met de huidige kabinetsplannen een steeds grotere rol gaan spelen nu de schoolboeken aangekocht zullen moeten worden.

Op donderdagavond 13 december zet het CDA in het centrum van Spijkenisse op het Uitplein een kraam neer en is eenkoor uitgenodigd dat hoopt de juiste toon bij u te raken. De inwoners van Spijkenisse kunnen vanaf 19:00 uur kaarsen kopen voor € 1,- en die rondom de kastanjeboom op het Uitplein plaatsen. Dit dient als teken van steun aan armoede, steun voor wereldvrede en voor iedereen die in deze tijd van crisis een hart onder de riem hard nodig heeft. Een “kring van licht” dus!

Om te zorgen dat Vrede voor de Stad in staat blijft om het goede werk voort te zetten, hebben wij uw hulp hard nodig. De actie is met name bedoeld voorbewustwording, maar wij trachten eveneens een serieuze bijdrage bijeen te brengen.

Uw bijdrage is van harte welkom! 

Op 24 november zal het CDA Spijkenisse van 9:00 tot 12:00 uur op de markt in het centrum (op het parkeerterrein aan de Breestraat) staan om voorverkoop te verzorgen.

UITNODIGING CDA VOORNE - PUTTEN

UITNODIGING CDA VOORNE - PUTTEN

 Uitnodiging tot het bijwonen van een gemeenschappelijke vergadering CDA Voorne – Putten.

Wanneer:    Maandag 26 november 2012 om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Waar:         Het Verenigingsgebouw; Strijpsedijk 50; 3234 KS Tinte.


Vierpolders, 19 oktober  2012

Geachte dames en heren,

Namens de gezamenlijke CDA-afdelingen op Voorne & Putten, organiseert het Federatief bestuur 26 november aanstaande wederom voor u een bijzonder interessante avond.

Op deze avond zal namelijk Peter Oskam, CDA lid van de 2e Kamer naar Voorne & Putten komen en met ons van gedachten wisselen over de laatste verkiezingen en de koers voor de komende jaren.
Daarnaast is er gelegenheid om met onze volksvertegenwoordiger in discussie te gaan over de onderwerpen veiligheid en justitie, waar hij in de 2e Kamer woordvoerder voor is.

Even iets meer over zijn achtergrond. Peter Oskam is 52 jaar. Voor zijn verkiezing als lid van de 2e Kamer was hij vice-president bij de rechtbank Amsterdam, waar hij leiding gaf aan een afdeling van 40 mensen. Daarvoor was hij o.a. politieagent in Den Haag, officier van justitie in Rotterdam, kinderrechter in Den Haag en Arnhem en senior beleidsadviseur bij het Ministerie van Justitie. Hij heeft zich veel bezig gehouden met het verbeteren van de samenwerking in de jeugd- en de strafrechtsketen. Peter is ook enorm betrokken bij de sportwereld. Na jarenlang betaald voetbal scheidsrechter te zijn geweest, is hij nu voorzitter van de KNVB District West 2 (Zuid Holland) en verantwoordelijk voor 200.000 voetballers. Binnen het landelijk bestuur is hij verantwoordelijk voor sportiviteit en respect.
Kortom; een man met een verhaal, waarvoor het de moeite waard is om een avondje naar Tinte af te reizen.

Aan het begin van deze avond zullen twee kandidaten voor het voorzitterschap van de provinciale afdeling Zuid Holland zich voorstellen. Op 1 januari 2013 ontstaat voor deze functie namelijk een vacature in verband met het vertrek van de huidige voorzitter Johan Burger. Voor u een kans om via uw afdelingsbestuur een onderbouwde voorkeur voor één van de twee kandidaten uit te spreken.

Vooraf, in de pauze en na afloop is er deze avond volop gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe bekenden te maken. Introducés, ook niet CDA-leden, zijn overigens deze avond zeer van harte welkom!
Wij zien u heel graag maandag 26 november a.s. in het Verenigingsgebouw in Tinte.

Met vriendelijke groet,

Namens het Federatiebestuur Voorne-Putten

Hans van der Velde,
Voorzitter

Tweede bestuursrapportage

Tijdens de behandeling is door veel fracties expliciet stilgestaan bij de tegenvallende opbrengsten uit het parkeerbedrijf. In totaal komt Spijkenisse bijna 1 miljoen euro tekort. Deels is dit te verklaren door problemen rond de invoering van betaald parkeren maar er is ook een structurele trend waarneembaar waardoor parkeerinkomsten sterk achter blijven bij de verwachting. De crisis en de leegstand van winkels in het centrum zijn hier een belangrijke oorzaak van.

Onze fractievoorzitter Kumar Ramlal heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering namens de CDA-fractie ons standpunt hierover medegedeeld. Daarbij kwamen de volgende punten naar voren.

De negatieve cijfers van de parkeergarages kwam als eerste aan bod. Het CDA Spijkenisse maakt zich daar grote zorgen om. Het betreft een incidenteel lagere opbrengst van € 400.000,- en een verwachte structureel lagere opbrengst van € 500.000,-.
De fractievoorzitter heeft daarom aan het college verzocht op zeer korte termijn concrete plannen voor te leggen die de problemen zullen aanpakken. Dat werd toegezegd.

Eveneens waren er lagere opbrengsten verwacht uit de bouwvergunningen. Wij begrijpen dat door slechte economische vooruitzichten en stagnatie op de woningmarkt de inkomsten ook achterlopen. Door de voortdurende slechte economische ontwikkelingen was het dan ook te verwachten dat de opbrengsten dit jaar minder zouden zijn.
Wij vroegen ons echter hardop af waarom er bij het opstellen van de begroting 2012 daarmee geen rekening is gehouden, vooral nu in het voorgaande jaar reeds bekend was dat de inkomsten uit de bouwvergunningen terugliepen. Wel hebben we in de kadernota 2013 gezien dat er een meerjarig knelpunt van € 0,5 mln voor bouwleges is opgenomen. Dus kunnen we ervan uitgaan dat deze tegenvaller vanaf 2013 zich niet meer zo manifest voor zal doen.

Voorgesteld werd om het gehele negatieve saldo uit de bestuursrapportage te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de Algemene Reserve. De hoogte van de Algemene Reserve komt na het onttrekken van dat saldo en door de diverse mutaties uit op  € 500.000,- negatief. Omdat het niet gewenst is om een negatieve Algemene Reserve te hebben werd vervolgens voorgesteld om de nog niet aangewende budgetten van GOS en SOS hierin te storten. Het gaat daarbij om een totaalbedrag van ruim 1.2 miljoen. Dit betekent dat de hoogte van de Algemene Reserve op een bedrag van 0.7 miljoen uitkomt. Ten opzichte van de eerder opgestelde risicoanalyse is dit maar een bescheiden bedrag.
Wij vroegen ons af hoe we de hoogte van de Algemene Reserve op een niveau kunnen brengen om eventuele nieuwe tegenslagen op te kunnen vangen.

Ook heeft de fractievoorzitter verzocht om, zodra hierover meer bekend is, direct op de hoogte te worden gesteld over de financiële stand van zaken met betrekking tot De Boekenberg vanwege de vertraagde oplevering.

Naast de financiële tegenslagen is het positief om te kunnen constateren dat een groot deel van de bezuinigingen 2012 gerealiseerd is .
Wij hebben het college echter verzocht of de nog openstaande bezuinigingen nog dit jaar gerealiseerd kunnen worden.

Tot slot heeft de fractievoorzitter aangegeven dat het CDA tevreden is met de daling van de kosten van inhuur ten opzichte van 2010. Dit betreft een besparing van € 4,7 miljoen.

CDA-Najaarscursus Voorne-Putten

Het CDA-Federatiebestuur Voorne-Putten organiseert in samenwerking met de CDA-Scholingscommissie in Zuid-Holland in het najaar een zogenoemde Najaarscursus voor beoogd kaderleden binnen de partij.

De cursus staat open voor mensen, die meer willen weten over politiek in het algemeen, het CDA in het bijzonder en wellicht het idee hebben in de toekomst daarmee iets te doen in het CDA.

Het programma, onder voorbehoud, is als volgt:
Donderdag 20 september 2012
Programma van uitgangspunten.
Donderdag 27 september 2012
Politieke stromingen.
Donderdag 4 oktober 2012
De organisatie van een gemeente.
Donderdag 11 oktober 2012
Het besturen van een gemeente.
In de week van 15 oktober 2012
Het bijwonen van een raadsvergadering.
Donderdag 25 oktober 2012
Rollenspellen.

Alle bijeenkomsten (behalve wellicht de bij te wonen raadsvergadering) zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur. De eerste 4 bijeenkomsten worden gehouden in het Stadhuis van Spijkenisse en de slotavond in het Gemeentehuis van Brielle.

Aan deze cursus zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Opgave is mogelijk tot 10 september 2012 op het e-mailadres willemijnkon@agroweb.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Slob, telefoon 0183-581331 of per e-mail mrarieslob@hetnet.nl.

Verkiezingsforum 8 september 2012

Over twee weken zullen wij de stand op de markt op het parkeerterrein aan de Breestraat bemannen en van daaruit u informeren over de landelijke verkiezingen.

Heeft u vragen over het verkiezingsprogramma van het CDA voor september 2012?

Zaterdag 8 september spreken wij u graag tussen 9:00 en 12:00 uur op de markt op het parkeerterrein aan de Breestraat.

U bent van harte welkom!

Marktforum 26 mei 2012

Hier ziet u een foto van het marktforum van 31 maart 2012.

Na lange afwezigheid hebben wij opnieuw een plaats veroverd op de markt. Bij onze kraam zullen wij voor u klaar staan. U kunt dan de lokale problemen bij ons persoonlijk onder de aandacht brengen. Ook kunnen wij u informeren omtrent de moeilijke keuzes uit het verleden.

Liggen de stoeptegels levensgevaarlijk los in uw straat? Wordt er te hard gereden bij een (scholieren)oversteekplaats? Ervaart u overlast?

En wilt u dat wij die problemen oplossen?

Dan kunt u die problemen bij ons kenbaar maken. Wij zullen dan met u bespreken wat wij voor u kunnen doen. Uiteraard kunnen wij niet alles oplossen, maar er zijn veel zaken die wij in de gemeenteraad voor u kunnen bespreken.

Of heeft u ideeën waar de gemeenteraad iets mee zou kunnen doen?


Aanstaande zaterdag 26 mei 2012 spreken wij u graag vanaf 9:00 tot 12:00 uur op de markt op het parkeerterrein aan de Breestraat.

Tot dan!

23 april a.s. om 20.00 uur. Verenigingsgebouw Strijpsedijk 50 Tinte

UITNODIGING CDA VOORNE - PUTTEN

  Uitnodiging tot het bijwonen van een gemeenschappelijke vergadering CDA Voorne –Putten.

 Wanneer:
23 april a.s. om 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur.

 Waar:
Het Verenigingsgebouw
Strijpsedijk 50
3234 KS  Tinte

Vierpolders, 6 maart 2012

 Geachte dames en heren,

 Namens de gezamenlijke CDA-afdelingen op Voorne & Putten, organiseert het Federatiebestuur voor u een bijzonder interessante avond.

De avond kent twee thema’s:
1. Hoe kunnen we jongeren enthousiast maken voor het CDA?
2. Discussie over de koers van het CDA; Kiezen en Delen van het Strategisch Beraad.

Hieronder een korte toelichting:
Jongeren: Ons kader lijkt steeds smaller te worden, steeds minder mensen willen iets doen in het bestuur of als gekozen vertegenwoordiger functioneren. Althans is dat het beeld, wat bij veel CDA-afdelingen heerst. Dat is de ene kant van de zaak.
De andere kant is dat vooral sinds ons congres op 2 oktober2010 inArnhem, vooral jongere mensen lid zijn geworden van het CDA, een geweldige ontwikkeling!

 Maar hoe bereiken we nu jongeren, die straks het stokje van ons over zouden moeten nemen?
Christiaan Merkuur uit Dordrecht heeft daar een formule voor gevonden, die zeer succesvol is gebleken in de CDA-regio Drechtsteden.
Hij zal zijn ervaring op dit punt met ons delen.

 Kiezen en Delen: Het tweede deel van de avond zal in het teken staan van het verslag van het Strategisch Beraad. Hierin wordt aangegeven welke koers het CDA in de toekomst zou kunnen varen. Een belangrijk document om met elkaar te bespreken.
De resultaten van deze avond zullen we inbrengen in de landelijke discussie.
Drs. Joba van den Berg –Jansen, lid van het Strategisch Beraad en directeur Sociale Zaken bij Bouwend Nederland, zal de inleiding verzorgen.

 Als u zich op de discussie wilt voorbereiden door het document te lezen of te downloaden, ga dan naar www.cda.nl en klik door naar Strategisch Beraad. Daarna “Kiezen en Verbinden”.

 We nodigen u van harte uit deze inspirerende bijeenkomst bij te wonen.
Kent u jongeren in uw omgeving?  Nodig ze rustig uit, ook zij zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Namens het Federatiebestuur Voorne-Putten

 Hans van der Velde
Voorzitter

CDA VOORNE&PUTTEN
SECRETARIAAT: Voorweg 1D, 3237 LZ Vierpolders