NIEUWS

Vrijstelling legesheffing non-profit organisaties

De CDA-fractie heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard op 5 juli 2017 een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd om voor het vaststellen van de legesverordening 2018 met een raadsvoorstel te komen waarin non-profit organisaties worden vrijgesteld van legesheffing bij aanvraag van vergunningen voor evenementen en/of bij organiseren van andere maatschappelijke en culturele activiteiten. De motie werd breed ondersteund door andere fracties van de raad van Nissewaard.

Non-profit organisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen, zijn de ruggengraad van onze civil society. Met hun diverse activiteiten dragen zij bij aan het versterken van de sociale netwerken van inwoners. Dat is belangrijk, omdat vanuit landelijk beleid wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen mogelijkheden en de talenten van inwoners.

Bart Overgaauw, fractievoorzitter CDA-fractie, zegt:

“De non-profit organisaties bestaan vooral door de inzet van vrijwilligers. Hun activiteiten dragen bij aan de door de overheid gewenste participatiesamenleving. De CDA-fractie vindt dan ook dat de evenementen en activiteiten die door deze organisaties worden georganiseerd, en bovendien vaak maatschappelijk of cultureel van aard zijn, moeten worden vrijgesteld van legesheffing. Bovendien is dit een uiting van waardering voor de inzet van de vrijwilligers.”

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard op 5 juli 2017 heeft de CDA-fractie dan ook een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd om voor het vaststellen van de legesverordening 2018 met een raadsvoorstel te komen waarin non-profit organisaties worden vrijgesteld van legesheffing bij aanvraag van vergunningen voor evenementen en/of bij organiseren van andere maatschappelijke en culturele activiteiten. De motie werd breed ondersteund door andere fracties van de raad van Nissewaard.

Voor nadere inlichtingen en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Bart Overgaauw

Fractievoorzitter CDA NIssewaard

Ga terug