NIEUWS

Grenscorrectie Oudenhoorn

Grenscorrectie Oudenhoorn


Een nipte meerderheid stemde tijdens de raadsvergadering van 17 mei 2017 tegen het collegevoorstel voor een grenscorrectie van Oudenhoorn. CDA Nissewaard heeft voor het voorstel gestemd. Zuur detail is dat twee raadsleden, onder wie ons fractielid Kumar Ramlal, niet aanwezig konden zijn omdat de extra raadsvergadering werd ingepland op het moment dat zij al eerder hun vakantie hadden geboekt.

In ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 is de volgende zinsnede opgenomen over de grenscorrectie Oudenhoorn:

“Hoewel de consequenties van een gemeentelijke herindeling van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis nog niet zijn onderzocht, verwacht het CDA dat die consequenties niet zodanig zullen zijn dat er redenen zijn om geen gevolg te geven aan de wens van de inwoners van Oudenhoorn.”

In 2015 bleken de consequenties van een grenscorrectie zodanig groot dat we het collegevoorstel van destijds om geen verdere acties te ondernemen voor een grenscorrectie hebben gesteund.

Tussen eind 2015 en voorjaar 2017 zijn er een aantal inzichten gewijzigd. Deze hebben geleid tot een nieuw voorstel van het college van Burgemeester & Wethouders waarin een grenscorrectie van Oudenhoorn onder enkele voorwaarden wordt voorgesteld. De gewijzigde inzichten zijn kort samengevat:

 

  1. De gedeputeerde van der Sande en de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich uitgesproken voor een grenscorrectie. Alhoewel hier wettelijk gezien geen enkele grond voor is, lijkt de provincie voornemens om zelf een grenscorrectie door te voeren op het moment dat de gemeente Nissewaard deze niet honoreert.
  2. De gedeputeerde heeft aan beide gemeenten (Nissewaard en Hellevoetsluis) een voorstel gedaan voor financiële vergoeding van Hellevoetsluis aan Nissewaard voor de grenscorrectie. Met zijn voorstel ondersteunt de gedeputeerde ons argument dat een grenscorrectie financiële impact heeft voor Nissewaard. Hij vindt een vergoeding vanzelfsprekend. Landelijk gezien zijn er meer voorbeelden van een grenscorrectie met een financiële vergoeding. (zoals bijvoorbeeld tussen Eindhoven en Veldhoven, en Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug)
    De financiële vergoeding bestaat uit de boekwaarde van de gemeentelijke eigendommen en een compensatie als gevolg van gederfde inkomsten uit de rijksbijdrage.
  3. De financiële situatie – concreet het weerstandsvermogen – van Nissewaard is de afgelopen twee jaar verslechterd. Dit wordt uitsluitend veroorzaakt door externe factoren. Zo heeft de gemeente Nissewaard miljoenen moeten afboeken als gevolg van gewijzigde regelgeving voor de grondexploitatie en voor het opstellen van de begroting. Daarnaast hebben de bezuinigingen in het Sociaal Domein een nadelig effect op de begroting van onze gemeente.

Afwegingen:

De nieuwe inzichten hebben geleid tot de volgende afwegingen van de CDA-fractie:

 

  • Het belang van Nissewaard is niet gediend met een slechte relatie met de provincie Zuid-Holland. We hebben de provincie immers nodig voor realisatie van onze plannen (denk hierbij aan woningbouw, maar ook aan ons inpassingsplan op het voorstel van de provincie voor plaatsen van windmolens). Daarnaast is de provincie onze financiële toezichthouder. Zonder goedkeuring op de begroting kunnen we als gemeente geen zelfstandige besluiten nemen.
  • De inwoners van Nissewaard mogen geen nadelen ondervinden van een grenscorrectie. Met het nu voorliggende voorstel kunnen we circa 7 jaar budgetneutraal uit. Politiek gezien is dit een behoorlijke lange periode. In die 7 jaar zullen er ongetwijfeld wederom allerlei externe factoren zijn die onze financiële positie beïnvloeden. In onze beleving zullen de daarmee gepaard gaande bedragen het nu berekende tekort als gevolg van een grenscorrectie ver overstijgen. Zo kan het nieuwe te vormen kabinet met gemak enkele miljoenen per jaar schelen op de inkomsten die wij vanuit het rijk ontvangen. De CDA-fractie durft dan ook wel te stellen dat met het collegevoorstel de inwoners de komende jaren geen nadelige gevolgen ondervinden van de grenscorrectie. Als er een financieel nadeel ontstaat, ligt het immers veel meer voor de hand dat deze wordt veroorzaakt door een besluit van de Rijksoverheid.

Wij hebben het collegevoorstel dan ook gesteund. Daarnaast hebben we de voorwaarden gesteund die het college verbindt aan het raadsvoorstel. Het is in het belang van Nissewaard dat we met de provincie een Masterplan opzetten om de gemeente verder te versterken. Dit Masterplan moet resulteren in een beter weerstandsvermogen en een meerjarig budget neutrale situatie als gevolg van de grenscorrectie.

 

Resultaat raadsvergadering 17 mei 2017

ONS, SP en CU/SGP hebben tegen het voorstel gestemd. Gevolg was dat in totaal 18 stemmen tegen waren en 17 stemmen voor. Een nipte meerderheid heeft hierdoor tegen het collegevoorstel gestemd. De CDA-fractie betreurt deze uitslag. Wij verwachten dat de provincie nu zelf het initiatief gaat nemen tot een grenscorrectie. Of we dan nog steeds dezelfde financiële vergoeding krijgen, is onzeker. Een tegenstem zou dan ook nog wel eens tot een groter financieel nadeel voor Nissewaard kunnen leiden dan de tegenstemmers als financieel nadeel hebben betoogd van het collegevoorstel.

 

Tenslotte

Zuur detail is dat twee raadsleden, onder wie ons fractielid Kumar Ramlal, niet aanwezig konden zijn omdat de extra raadsvergadering werd ingepland op het moment dat zij al eerder hun vakantie hadden geboekt. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk: je moet aanwezig zijn om een geldige stem uit te kunnen brengen. Naar verwachting had er een nipte meerderheid voor het collegevoorstel voor een grenscorrectie geweest op het moment dat de twee raadsleden wel aanwezig waren geweest.

Ga terug