NIEUWS

Reactie CDA op begroting 2019

Inleiding
Het CDA heeft in de aanloop naar de behandeling van de begroting schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van technische vragen. Deze vragen zijn naar tevredenheid behandeld. Onze bijdrage richt zich daarom vooral op de politieke aspecten van de begroting en de keuzes die dit college maakt om het coalitieprogramma te gaan uitvoeren.

Constatering
Boven onze bijdrage had kunnen staan “zoek de verschillen”.
De begroting van Nissewaard voor 2019 en volgende jaren is feitelijk een voortzetting van bestaand beleid. Uiteraard zijn er in de begroting posten opgenomen van beloften uit de verkiezingen maar de echt grote thema’s zoals de zorg aan onze inwoners, armoedebeleid en stadsontwikkeling bouwen voort op eerder gemaakte keuzes die dateren van de vorige raadsperiode.

We concluderen voorlopig dat het CDA-beleid ook in de ogen van de PvdA, een reëel beleid is en dat het ook niet heel anders kan.

Het CDA is overigens blij dat de koers wordt voortgezet, gegeven de grote uitdagingen die op onze gemeente afkomen. Zo moeten we van ontwikkelgemeente naar een beheergemeente transformeren en moeten onze infrastructurele bouwwerken zo langzamerhand vervangen worden.

Daarnaast hebben we met de visie Nissewaard 2040 een ambitieuze doelstelling om meer woningen te gaan bouwen in Nissewaard en zijn daarbij in concurrentie met de andere gemeenten op Voorne-Putten. We moeten vaart maken om in de grote vraag te voorzien voordat het economisch tij omslaat.

Het Spijkenisse Medisch Centrum maakt goede stappen richting een volwaardige medische voorziening in Nissewaard. Naar onze mening is de tijd nu rijp om samen met het SMC te werken aan een sterk zorgcluster bij het SMC en het metrostadion. Hoe ver is het college met de uitwerking van de plannen om dit te realiseren?

Daarnaast wordt het besturen van de stad steeds complexer. Ik doel daarbij op de invoering van een nieuwe omgevingswet die veel gaat vragen van ons automatiseringssysteem maar ook van de ambtelijke organisatie die anders moet gaan leren werken met systemen die een andere benadering van onze inwoners vragen.

Complimenten
Complimenten aan het college voor het opstellen van deze begroting. Een begroting die sluit met een overschot, er voor zorgt dat de kengetallen gunstiger zijn, de schulden minder worden en waarin ook naar voren komt dat we nog veel mogen verwachten zoals de verkoop van de aandelen van ENECO. Dit alles stemt ons positief.
Complimenten aan de wethouder Financiën die veel energie gestoken heeft in het geven van uitleg over de begroting en erin slaagt om ingewikkelde vragen op een eenvoudige manier te presenteren zonder de kern daarbij geweld aan te doen. Op elke vraag komt antwoord en ook als er geen antwoord is in deze fase wordt er niet omheen gedraaid maar worden de zaken benoemd.
Daar is waardering voor binnen het CDA en dit willen we niet onbenoemd laten.

Een begroting die sluit met een overschot brengt ons in de verleiding om extra uitgaven te doen. Wij roepen het college op om daar voorzichtig mee te zijn. Er zijn nog steeds risico’s in de grondexploitatie, we hebben geld nodig om noodzakelijke investeringen te doen in het centrum, er zal geld apart moeten worden gezet voor projecten in de toekomst (Nissewaard 2040) en ook zijn er vele risico’s in het sociaal domein. Het is goed om te onderzoeken hoeveel geld hiervoor nodig is alvorens extra uitgaven te doen.

Inhoud
Wat we missen in de begroting is een realistische onderbouwing van de uitvoering van de visie Nissewaard 2040 over de jaren heen. Er zijn lijnen uitgezet maar we verwachten een meer gedetailleerdere uitwerking van zo’n omvangrijk project wat bovendien, de titel doet dat al vermoeden, over deze collegeperiode heen gaat.

We adviseren het college stressscenario’s los te laten op de plannen. Mocht de economie omslaan dan kun je nog schakelen en de schade die zou kunnen ontstaan zoveel mogelijk beperken.

Zorgen zijn er bij het CDA over de risico’s die we lopen rond Syntrophos. Automatisering is voor de gemeente van essentieel belang en we hebben nog steeds de hoop en verwachting dat Syntrophos voor alle gemeenten op Voorne-Putten de automatisering mag verzorgen. De interim-directeur heeft onder leiding van de portefeuillehouder nu en de vorige collegeperiode puin geruimd en we liggen op koers. We willen hier niet vooruitlopen op de themabijeenkomst die nog deze maand plaats gaat vinden, maar hopen wel dat de aansluiting van Hellevoetsluis per 1 januari 2019 daadwerkelijk gerealiseerd zal worden ook nu de ambtelijke fusie tussen de drie gemeenten is afgebroken. De wethouder heeft ons gerustgesteld maar waakzaamheid blijft geboden.

Het CDA heeft in de verkiezingen veel aandacht gevraagd voor het sociaal domein en altijd gepleit voor een hek om het sociaal domein.
We zien dat deze keuzes uit het verleden worden gerespecteerd.
De deelname aan de gemeenschappelijke regelingen rond jeugdzorg laten overal in het land zien dat de kosten de pan uit rijzen. Ook in Nissewaard zou daar alle zorg naar uit moeten gaan.
We pleiten er nogmaals voor om dat hek om het sociaal domein te behouden en de commissie sociaal domein goed mee te nemen in de ontwikkeling van het Thuis in de Wijk concept.

Lasten voor ondernemers
De gemeentelijke begroting is voor het overgrote deel afhankelijk van de bijdragen van het rijk. Telkens worden we weer verrast, meestal in negatieve zin soms in positieve zin, door mei, september en december circulaires.
Voor hen die kinderen hebben, denk u eens in dat u het zakgeld van uw zoon of dochter drie keer per jaar aanpast op basis van niet te voorspelen criteria. We denken dat u de reactie van uw kinderen voor kunt stellen.

Complimenten ook hier voor de ambtelijke organisatie dat zij erin slagen om de vertaalslag te maken naar de begroting en alles tijdig kunnen verwerken waardoor de provincie onze begroting goed kan keuren maar ook de accountant bij de vaststelling van de jaarrekening een goedkeurende verklaring kan geven.

Wij hebben echter geconstateerd dat de onroerendezaakbelasting voor bedrijven die in de gemeente geheven wordt in verhouding tot omliggende gemeenten een stuk hoger is. Om onze gemeente aantrekkelijker te maken voor nieuwe ondernemers en om de huidige ondernemers te behouden, vragen we voor deze groep - net als in de vorige collegeperiode - ook de aandacht.
Want zonder snel internet in de buitengebieden en met toegangswegen die nog weleens vast kunnen staan, moeten we zorg dragen dat het interessant blijft om in onze gemeente te blijven ondernemen! Wij zouden daarom ook graag willen zien dat dat het college een onderzoek gaat doen naar de hoogte van de OZB-tarieven en daarmee ook naar de tarieven die gerelateerd zijn aan de OZB in de gemeente op het eiland Voorne-Putten. Zodat de OZB in ieder geval geen belemmering vormt om je hier te vestigen dan wel een ondernemer doet besluiten om naar een andere gemeente te gaan.

De motie roept het college op om voor 1 februari 2019 de resultaten van dit onderzoek te presenteren in de Commissie Bestuur.

We denken dat we Nissewaard nog aantrekkelijker kunnen maken voor ondernemers als we in lijn komen met de gemeenten op het eiland en dan ook gezamenlijk kunnen optrekken om de grote thema’s zoals bereikbaarheid (over de weg en digitaal) samen op te pakken.

Tot slot
Voorzitter, tot slot merken wij op dat we de begroting zoals die is ingediend kunnen goedkeuren en wensen we het college succes toe bij de uitvoering van alle plannen.

Ga terug